De Collegeleden

Mr. A.C.J. (Adriana) van Dooijeweert - voorzitter

Sinds 1 september 2015 is Adriana van Dooijeweert voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Hiervoor was zij voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Daarnaast is zij bijna dertig jaar werkzaam geweest als rechter en coördinerend vice president in verschillende sectoren van de rechtbanken in Den Bosch en Den Haag. Van Dooijeweert volgt Laurien Koster op, die op 12 juni 2015 afscheid heeft genomen als voorzitter.

Aan de benoeming tot voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens is een termijn van zes jaar verbonden.

Maak kennis met Adriana van Dooijeweert

Mr. E.J.M. (Emile) Hofhuis - ondervoorzitter

Emile Hofhuis werkt sinds 2007 bij de Commissie Gelijke Behandeling dat is opgegaan in het College voor de Rechten van de Mens. Voor die tijd werkte hij bij de MBO-Raad (voorheen de BVE-Raad) waar hij zich vooral bezig hield met het thema arbeidsvoorwaarden en juridische aangelegenheden. Zo voerde hij onder meer de onderhandelingen met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden voor het MBO. Naast zijn werk voor het College is Emile Hofhuis voorzitter van de interne geschillencommissie arbeidsvoorwaarden van het ROC Mondriaan in Den Haag en van de Interne Bezwarencommissie FUWA PO van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht.

 

Dr. mr. J.P. (Jan-Peter) Loof - waarnemend ondervoorzitter

Jan-Peter Loof is naast zijn werk als collegelid universitair docent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, senior research fellow en bestuurslid van de landelijke Onderzoekschool Rechten van de Mens (School of Human Rights Research) en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin. Verder werkt hij mee aan de EHRM-jurisprudentierubriek in het Nederlands Juristenblad, is hij medewerker constitutioneel recht en mensenrechten van het Militair Rechtelijk Tijdschrift en annotator in het SDU-jurisprudentietijdschrift European Human Rights Cases.

 

 

Prof. mr. J.C.J. (Jos) Dute

Jos Dute is, behalve lid van het College voor de Rechten van de Mens, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn specialisme is gezondheidsrecht. Hij is lid van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle, de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie voor Noord-Brabant en Limburg, de toetsingscommissie verstrekking doodoorzaken CBS en het bestuur van de Vereniging voor Gezondheidsrecht. Verder is hij voorzitter van de klachtencommissie van de Optometristen Vereniging Nederland. Tot slot is hij redactielid van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en het European Journal of Health Law.

 

Mr. dr. C.M. (Carina) van Eck

Carina van Eck heeft een achtergrond als wetenschapper, programmamanager en adviseur op het gebied van terrorismebestrijding, de aanpak van geweld, het vreemdelingenvraagstuk en internationale samenwerking (EU/VN). Zij werkte onder meer voor het ministerie van Justitie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) en de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) in Génève. In 1997 promoveerde Carina van Eck in Duitsland op onderzoek waarin de bescherming en de rechtspositie van vluchtelingen in het kader van mensenrechtenverdragen centraal staat. Carina van Eck is vanaf maart 2010 werkzaam bij de Commissie Gelijke Behandeling, dat is opgegaan in het huidige College voor de Rechten van de Mens. Sinds mei 2014 is zij lid van de Raad van Advies van het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden.

Mr. D.C. (Dick) Houtzager

Dick Houtzager werkt sinds begin 2010 bij de Commissie Gelijke Behandeling, het huidige College voor de Rechten van de Mens. Eerder deed Dick Houtzager ervaring op als rechtshulpverlener en werkte hij in Pakistan en Tanzania. Na terugkeer uit Afrika specialiseerde hij zich in het Europees en internationaal recht, met speciale aandacht voor de thema's ras en handicap. Bij Art.1 deed hij ervaring op met onderzoek en voorlichting. Hij is enkele jaren voorzitter geweest van SOLGU, een belangenbehartiger voor mensen met een handicap. Naast zijn werk bij het College is Dick Houtzager redactielid van het Journaal Vreemdelingenrecht en lid van de Permanente Commissie van deskundigen in het internationaal vreemdelingenrecht, de  Commissie Meijers.

 

Prof. mr. N.M.C.P. (Nicola) Jägers

Nicola Jägers is sinds de opening in oktober 2012 werkzaam bij het College. Hiernaast is zij hoogleraar International Human Rights Law bij de vakgroep Europees en Internationaal Recht van Tilburg Law School. Binnen deze functie onderzoekt zij de gevolgen van de globalisering en de economische crisis op de verwezenlijking van de rechten van de mens. Zij beschikt over brede kennis van de economische, sociale en culturele rechten en is deskundige op het gebied van de rol en positie van niet-statelijke actoren zoals multinationale ondernemingen en Non-Gouvernementele Organisaties (NGOs). Nicola Jägers is tevens lid van de kernredactie van de Netherlands Quarterly of Human Rights (NQHR), het bestuur van de landelijke onderzoekschool Rechten van de Mens, het algemeen bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (KNVIR) en de Commissie Advies Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV).

Geneviève Lieuw

Geneviève Lieuw heeft een achtergrond als adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast heeft zij ruime werkervaring met betrekking tot het Caribische deel van het Koninkrijk. Daarbij vormden mensenrechten een belangrijk deel van haar werk. Zij heeft veel ervaring met mensenrechtenprojecten op nationaal en internationaal niveau. Verder heeft zij specifieke expertise over de praktische toepassing van mensenrechten. Geneviève is sinds 2017 collegelid. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van Arosa, een stichting die slachtoffers van huiselijk geweld begeleidt en opvangt en doet zij als consultant diverse internationale mensenrechtenprojecten voor organisaties zoals Unicef.