Publicaties

Brief aan Tweede kamer over wetswijziging AWGB

Samenvatting

Minister Plasterk heeft in zijn brief van 23 juni jl. aangekondigd dat de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) zal worden gewijzigd om het verbod van discriminatie van transgenders te expliciteren. In zijn brief is minister Plasterk ingegaan op de wettelijke bescherming van transgenders in andere landen en internationale aanbevelingen met betrekking tot gelijke behandeling. Het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) onderschrijft zijn bevindingen. Door middel van deze brief wil het College graag de Tweede Kamer aanvullend informeren, met name over de wijze waarop de voorgestelde wijzigingen kunnen worden doorgevoerd en over de terminologie die in veel landen wordt gehanteerd.

 

Achtergrondrapport wetswijziging AWGB