Publicaties

Achtergrondrapport wetswijziging AWGB

Samenvatting

In zijn brief van 23 juni jl. heeft minister Plasterk aangekondigd dat de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) zal worden gewijzigd om het verbod van discriminatie van transgenders te expliciteren. Op 16 september jl. heeft het College in een brief aan de Tweede Kamer geadviseerd over de wijze waarop de voorgestelde wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Daarbij heeft het zich mede laten leiden door informatie die in dit rapport is samengevat.