Oordelen

Stichting Viverion discrimineerde een man op grond van handicap of chronische ziekte bij de weigering hem een woning te verhuren.

Oordeelnummer 2017-105
14-09-2017
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man heeft een stoornis in het autistisch spectrum (ASS). Hierdoor ondervindt hij beperkingen in met name de communicatie. Hij wilde een woning huren bij Stichting Viverion. Voordat Viverion besloot hem een woning te verhuren, vroeg zij de man om nadere informatie over onder meer zijn woonverleden bij een andere verhuurder. Naar aanleiding van deze informatie besloot Viverion de man alleen een woning te verhuren als er een gedegen plan van aanpak was. Nadat de man een samen met zijn hulpverleners opgesteld woonplan en een door een psychiater opgestelde behandelovereenkomst had opgestuurd, zei Viverion dat zij op basis van de gesprekken en de verkregen informatie hem geen woning wilde verhuren. Zij wilde dit besluit mondeling toelichten. De man wilde graag een schriftelijke uitleg. Volgens de man heeft zijn ASS een rol gespeeld bij het besluit van Viverion hem geen woning te verhuren en bij de weigering die beslissing schriftelijk toe te lichten. Viverion betwist dat de ASS van verzoeker een rol heeft gespeeld.  

Beoordeling

Het College overweegt dat Viverion de man niet wilde huisvesten omdat zij er geen vertrouwen in had dat er een goede huurrelatie zou ontstaan. Volgens het College heeft Viverion het besluit om de man definitief niet te huisvesten gebaseerd op het (verbaal) agressieve gedrag en de communicatieve belemmeringen van de man. Op grond van de bij de vorige verhuurder en hulpverleners verkregen informatie moet het Viverion echter duidelijk zijn geweest dat deze belemmeringen voortvloeien uit zijn ASS. Niet is gebleken dat Viverion het gedrag van de man in dit licht heeft bezien en hiermee rekening heeft gehouden bij haar beslissing. Viverion heeft niet onderbouwd waarom zij het door de man overgelegde plan van aanpak, waarin afspraken over de ondersteuning van verzoeker stonden, te summier vond. Zij heeft ook niet aangegeven wat zij nodig heeft om wel over te gaan tot huisvesting van de man. Daarbij speelt mee dat de man een positieve verhuurdersverklaring heeft overgelegd en dat niet is gebleken dat hij zich niet als een goed huurder heeft gedragen. Naar het oordeel van het College heeft Viverion dan ook verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt. Hetzelfde geldt ten aanzien van de manier waarop Viverion haar beslissing aan de man heeft gecommuniceerd. Zij had de vraag van de man om een schriftelijk beslissing ook in de context van de handicap van de man moeten bezien en daarnaar moeten handelen.  

Oordeel

Stichting Viverion heeft jegens de man verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: