Oordelen

Jong Leren, stichting voor confessioneel onderwijs, discrimineerde niet bij het geven van een schooladvies aan een leerling met een stoornis in het autistisch spectrum.

Oordeelnummer 2017-129
08-11-2017
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een jongen van dertien jaar lijdt aan een stoornis in het autistisch spectrum. Hij volgde het basisonderwijs op verschillende scholen en ging naar groep 8 van de bassischool van Jong Leren (hierna: de basisschool). Het schooladvies van de basisschool aan de jongen voor het middelbaar onderwijs luidde ‘havo, als wordt voldaan aan zijn ondersteuningsbehoefte’. Die behoefte hield in: duidelijkheid, rust, structuur en hulp bij acceptatie van gezag. De jongen meldde zich met het schooladvies aan bij een lyceum. Het lyceum wees de jongen af met als reden dat het niet kon voorzien in zijn ondersteuningsbehoefte. De moeder vindt dat de basisschool haar zoon discrimineerde. Volgens haar stuurde de basisschool met het schooladvies en haar opstelling aan op uitstroom van de jongen naar het speciaal onderwijs. De basisschool zegt dat dit niet zo is en voert aan dat haar enige doel was een passende plek te vinden voor de jongen.

Beoordeling

Een school mag geen onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte maken bij het geven van een advies over de schoolkeuze. Het is aan de moeder om feiten aan te voeren die onderscheid kunnen doen vermoeden. Daarin slaagt de moeder niet. Met het schooladvies ‘havo, als wordt voldaan aan de ondersteuningsbehoefte’ kon de jongen geacht worden toegang te hebben tot een reguliere middelbare school. De vrouw zegt dat de basisschool zich zodanig opstelde dat zij hierdoor de toegang tot het lyceum blokkeerde. Dit is echter niet komen vast te staan. Nadat het lyceum de jongen afwees kwam wel nadrukkelijk het speciaal onderwijs voor hem in beeld. Hierdoor had de jongen feitelijk geen toegang meer tot het regulier middelbaar onderwijs. Maar dit kan de basisschool niet worden aangerekend. Het is aan de ontvangende school om, in het kader van de Wet passend onderwijs, binnen het samenwerkingsverband te zoeken naar een andere school. Het lyceum vond een school voor speciaal onderwijs geschikt. Deze beslissing lag buiten de invloedssfeer van de basisschool.

Oordeel

Jong Leren, stichting voor confessioneel onderwijs, heeft geen verboden onderscheid gemaakt jegens een leerling op grond van handicap of chronische ziekte.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: