Oordelen

Knab discrimineerde niet door te weigeren een spaarrekening voor een man te openen vanwege zijn Amerikaanse nationaliteit.

Oordeelnummer 2017-143
04-12-2017
Nationaliteit
lees verder

Samenvatting

Situatie:

Een in Nederland wonende man met zowel de Nederlandse als de Amerikaanse nationaliteit wilde een spaarrekening openen bij Knab, een bank die haar diensten uitsluitend online aanbiedt. Knab accepteerde de man niet als klant, omdat hij als ‘US Person’ belastingplichtig is in de Verenigde Staten. Volgens de man discrimineert Knab hem op grond van zijn nationaliteit. Knab stelt dat zij de man niet (direct) discrimineert. Zij sluit niemand uit van de dienstverlening op basis van nationaliteit. Het begrip ‘US Person’ omvat meer dan alleen het Amerikaans staatsburgerschap. Omdat de man als US Person belastingplichtig is in de VS, ontstaan voor Knab als financiële instellingen verplichtingen die voortvloeien uit de Amerikaanse wetgeving. Knab heeft ervoor gekozen zich niet te registreren als ‘broker dealer’. Als zij toch beleggingsdiensten aanbiedt aan US Persons, loopt zij een groot risico dat de Amerikaanse Securities Exchange Commission haar een hoge boete oplegt, omdat zij de Amerikaanse wetgeving overtreedt. De werkprocessen van Knab zijn zo ingericht dat niet kan worden voorkomen dat een klant die een spaarrekening opent ook gebruik kan maken van beleggingsdiensten. 

Beoordeling:

Het College oordeelt dat de man belang heeft bij een oordeel van het College. Het enkele feit dat dezelfde rechtsvraag al aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is voorgelegd, betekent niet dat de man geen belang heeft bij een oordeel van het College. Verder is het belang van de man om de voor hem meest gunstige rente in de markt te krijgen van voldoende gewicht. Het College stelt vast dat Knab de man niet als klant heeft geaccepteerd omdat hij wordt aangemerkt als ‘US Person’. Dit is direct onderscheid op grond van nationaliteit. Dit directe onderscheid is niet verboden als het is gebaseerd op algemeen verbindende voorschriften, waaronder ook buitenlandse wetgeving valt. Het College stelt vast dat de Amerikaanse belastingwetgeving doorwerkt buiten het grondgebied van de VS. Dit kan grote gevolgen hebben voor Knab als zij beleggingsdiensten aanbiedt aan US Persons. Knab kan niet voorkomen dat een klant op enig moment gebruik maakt van de door haar aangeboden beleggingsproducten. Dit leidt ertoe dat er een reële kans ontstaat dat Knab de toepasselijke Amerikaanse wetgeving overtreedt als zij US Persons als klant accepteert. Hierdoor riskeert zij hoge boetes. Uit de gelijkebehandelingswetgeving volgt niet dat van Knab verwacht mag worden Amerikaanse wetgeving te overtreden om een door haar gemaakt onderscheid naar nationaliteit te voorkomen. Daarom is het onderscheid op grond van nationaliteit dat de bank maakt, niet verboden. Verder oordeelt het College dat de gelijkebehandelingswetgeving niet meebrengt dat Knab haar aanbod zo moet uitbreiden of inrichten dat iedereen, ongeacht nationaliteit, daarvan gebruik kan maken.

 

Oordeel

Aegon Bank N.V., handelend onder de naam Knab, heeft jegens de man geen verboden onderscheid op grond van nationaliteit gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: