Oordelen

Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen discrimineerde een leerlinge niet op grond van handicap of chronische ziekte bij het doen van een melding van ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar, bij het doen van een zorgmelding bij de jeugdzorg, bij het treffen van doeltreffende aanpassingen en bij de bejegening van haar en haar ouders.

Oordeelnummer 2017-151
21-12-2017
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een leerlinge volgde van september 2011 tot eind oktober 2016 onderwijs op een school die onder het gezag valt van Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). De leerlinge heeft spina bifida occulta en gastroparese. Spina bifida is een aangeboren afwijking die het gevolg is van een ontwikkelingsstoornis van ruggenmerg en wervelkolom. Gastroparese is een maagstoornis waarbij het voedsel vertraagd wordt verteerd. Zij viel in verband met haar ziektes voor een langere tijd uit. Vanaf maart 2015 tot aan haar uitschrijving ging ze niet meer naar school. Zij stelt dat O2G2 haar discrimineerde door een melding van ongeoorloofd verzuim te doen bij de leerplichtambtenaar, door een zorgmelding bij de jeugdzorg te doen, door geen doeltreffende aanpassingen te treffen en door haar en haar ouders discriminatoir te bejegenen. O2G2 ontkent dat zij de leerlinge discrimineerde vanwege haar beperkingen. Zij deed de meldingen omdat er geen gehoor werd gegeven aan haar verzoek om de leerlinge naar school te laten komen. Zij erkent dat de leerling behoefte had aan verdergaande aanpassingen, maar deze waren onevenredig belastend voor de school.

Beoordeling

Een school mag geen onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte maken bij het aanbieden of verlenen van toegang tot goederen en diensten. Het is aan de leerlinge om feiten aan te voeren die onderscheid kunnen doen vermoeden. Daarin is zij niet geslaagd. Het feit dat O2G2 de meldingen heeft gedaan, betekent niet zonder meer dat zij daarmee de leerlinge discrimineerde op grond van handicap of chronische ziekte. Ook het feit dat de leerlinge een handicap of chronische ziekte heeft, betekent niet dat haar verzuim daarom altijd geoorloofd is. De leerlinge heeft op dit punt geen feiten aangevoerd die onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte kunnen doen vermoeden. Ten aanzien van het verrichten en van doeltreffende aanpassingen geldt dat de onderwijsbehoefte van de leerlinge een zodanige individuele aanpak vraagt dat in redelijkheid van de school niet gevraagd kan worden haar met behulp van verdergaande aanpassingen onderwijs te blijven bieden. O2G2 is daarom niet tekortgeschoten in haar verplichting om doeltreffende aanpassingen te verrichten. Ook oordeelt het College dat de leerlinge haar stelling dat zij en haar ouders discriminatoir zijn bejegend niet heeft onderbouwd met feiten. Het College komt dan ook tot het oordeel dat O2G2 de leerling niet discrimineerde op grond van haar handicap of chronische ziekte.

Oordeel

Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen heeft jegens de leerlinge geen verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: