Oordelen

Geen discriminatie op grond van leeftijd door Coöperatie VGZ U.A. bij opleidingseisen in haar beleid voor het vergoeden van alternatieve zorg.

Oordeelnummer 2017-25
03-03-2017
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

 

Een vrouw werkt als zelfstandig therapeut. Zij behaalde in 1984 haar HBO-diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD). In verband met de komst van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelde Coöperatie VGZ U.A. beleid op voor de alternatieve zorg. Hierin zijn basisopleidingseisen opgenomen voor zorgverleners, gericht op het borgen van veilige zorgverlening. Dit beleid houdt in dat de vrouw moet aantonen dat zij over voldoende psychologische basiskennis (PSBK) beschikt. Zij kan dit doen door een diploma te overleggen van een relevante HBO-opleiding. Omdat het diploma van de vrouw dateert van vóór 1989 is dit niet geaccrediteerd. Daarom erkent de zorgverzekeraar het diploma niet. Diploma’s van collega’s die dezelfde opleiding na 1989 hebben afgerond worden wel geaccepteerd. Daarom is volgens de vrouw sprake van onderscheid op grond van leeftijd. De zorgverzekeraar betwist dit. Zij stelt dat aan iedere therapeut in de alternatieve zorg dezelfde basiseisen worden gesteld, ongeacht diens leeftijd.

Beoordeling

Het College stelt vast dat het trekken van de grens bij 1989 ertoe leidt dat vrijwel alle personen die hierdoor getroffen worden nu zo’n 50 jaar of ouder zullen zijn. Door de eis die de zorgverzekeraar aan het HBO-diploma stelt, worden dus vooral oudere zorgverleners, onder wie de vrouw, geraakt. Daarom is sprake van indirect onderscheid naar leeftijd. De zorgverzekeraar heeft een goede reden voor het onderscheid dat zij maakt. Zij heeft er belang bij dat verzekerden zorg van goede kwaliteit ontvangen. Omdat vóór 1989 accreditatie door

de HBO-raad ontbrak, kan niet met voldoende zekerheid worden gezegd dat de oudere opleidingen kwalitatief goed zijn. Andere opleidingen die de vrouw heeft gevolgd geven geen inzicht in het niveau van haar PSBK. Het belang van de zorgverzekeraar weegt volgens het College zwaar nu haar beleid erop is gericht de veiligheid van cliënten van therapeuten zoveel mogelijk te waarborgen. De vrouw is om haar moverende redenen niet bereid om een centraal examen af te leggen ter beoordeling van haar PSBK of hiervoor een geaccrediteerde opleiding te volgen. Zij maakte onvoldoende duidelijk hoe bezwaarlijk het moeten voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraar voor haar is. Vanwege deze objectieve rechtvaardiging is geen sprake van leeftijdsdiscriminatie.

Oordeel

Coöperatie VGZ U.A. heeft jegens de vrouw geen verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: