Oordelen

Geen discriminatie op grond van leeftijd door Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg vanwege haar betrokkenheid bij het beleid van een zorgverzekeraar voor het vergoeden van alternatieve zorg.

Oordeelnummer 2017-26
03-03-2017
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

 

Een vrouw werkt als zelfstandig therapeut. Zij behaalde in 1984 haar HBO-diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD). De Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) voert twee registers voor beroepsbeoefenaren in de zorg: een HBO-register en een basisregister voor overige zorgverleners. In verband met de komst van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelde Coöperatie VGZ U.A. beleid op voor de alternatieve zorg. Hierin zijn basisopleidingseisen opgenomen voor zorgverleners, gericht op het borgen van veilige zorgverlening. Ter uitvoering van dit beleid heeft RBCZ, in overleg met de zorgverzekeraar, het HBO-register opgezet. De zorgverzekeraar vergoedt alleen behandelingen die zijn uitgevoerd door geregistreerde alternatieve zorgverleners. Het beleid van de zorgverzekeraar houdt in dat de vrouw moet aantonen dat zij over voldoende psychologische basiskennis (PSBK) beschikt. Zij kan dit doen door een diploma te overleggen van een relevante HBO-opleiding. Omdat het diploma van de vrouw dateert van vóór 1989 is dit niet geaccrediteerd, waardoor zij niet in het register van RBCZ wordt opgenomen. Collega’s die dezelfde opleiding na 1989 hebben afgerond worden wel geregistreerd. Daarom is volgens de vrouw sprake van onderscheid op grond van leeftijd. RBCZ betwist dit. Zij stelt dat ook therapeuten die recenter een niet geaccrediteerde opleiding hebben afgerond een opleiding PSBK moeten volgen dan wel ter beoordeling van hun PSBK een examen afleggen.

Beoordeling

Het College stelde in het oordeel tegen de zorgverzekeraar vast dat deze jegens de vrouw indirect onderscheid op grond van haar leeftijd maakt. Door mee te werken aan de uitvoering van het beleid van de zorgverzekeraar voor het vergoeden van alternatieve zorg, maakt ook RBCZ indirect onderscheid. De zorgverzekeraar heeft hiervoor een goede reden. Het onderscheid dat RBCZ maakt is daarom ook objectief gerechtvaardigd. Er is dus geen sprake van leeftijdsdiscriminatie.

Oordeel

Stichting Register Beroepsbeoefenaren in de Zorg heeft jegens de vrouw geen verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: