Oordelen

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs discrimineerde niet bij het geven van informatie over het diploma op een school voor speciaal onderwijs, bij het verrichten van doeltreffende aanpassingen en bij de weigering een leerling met ADD te herplaatsen op een reguliere vmbo-school.

Oordeelnummer 2017-30
13-03-2017
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een leerling met een concentratiestoornis (ADD) volgde het vmbo-basis op een reguliere school. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is het bestuur van die school. Aan het begin van het tweede leerjaar stelde het schoolbestuur samen met een onderwijskenniscentrum een handelingsplan op voor de leerling. Dit bevatte aanpassingen vanwege zijn ADD. Halverwege het schooljaar vroeg het schoolbestuur het samenwerkingsverband om toestemming om de leerling naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) te laten gaan. De ouders van de leerling waren het hiermee eens. Het samenwerkingsverband verstrekte de leerling een toelaatbaarheidsverklaring voor het vso. De leerling volgde vanaf het nieuwe schooljaar onderwijs aan het vso. Hij had het er niet naar zijn zin en vanaf november van dat schooljaar volgde hij geen onderwijs meer. Daarna vroeg de vader aan het schoolbestuur om zijn zoon opnieuw toe te laten tot zijn oude school. Het schoolbestuur weigerde dat. De vader voert aan dat het schoolbestuur zijn zoon discrimineerde door onjuiste informatie te verstrekken over het te behalen diploma op de vso-school. Volgens het schoolbestuur kon zijn zoon daar een regulier diploma halen, maar dat was niet zo. Ook voert de vader aan dat het schoolbestuur zijn zoon discrimineerde door onvoldoende aanpassingen te treffen en door hem niet meer toe te laten tot zijn oude school.

Beoordeling

Het College is van oordeel dat het schoolbestuur de leerling niet discrimineerde bij het geven van informatie over het te behalen diploma op de vso-school. Hierbij is van belang dat er geen verband bestaat tussen het verstrekken van deze informatie en de handicap van de leerling. De vader en het schoolbestuur zijn het erover eens dat de aanpassingen in het handelingsplan onvoldoende waren voor de leerling. Hij had behoefte aan individuele begeleiding, een kleine klas en een prikkelarme omgeving. Het schoolbestuur voert aan dat hij deze aanpassingen niet kon bieden omdat dit een onevenredige belasting was. Voor het College is vast komen te staan, op grond van wat partijen over en weer aanvoerden, dat deze aanpassingen een onevenredige belasting waren voor de school. Het schoolbestuur discrimineerde de leerling daarom niet bij het verrichten van doeltreffende aanpassingen. Het schoolbestuur discrimineerde de leerling ook niet door hem niet opnieuw toe te laten tot de reguliere vmbo-school. Niet is vast komen te staan dat de zorgbehoefte van de leerling minder was dan toen hij nog op die school zat. Hij ging immers maar een paar maanden naar de vso-school en volgde daarna geen onderwijs meer.

Oordeel

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft jegens de zoon van de man geen verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: