Oordelen

Geen discriminatie door Stichting Primair Onderwijs Utrecht bij het verrichten van aanpassingen ten behoeve van een leerling met downsyndroom en bij het besluit om hem van zijn lagere school te verwijderen.

Oordeelnummer 2017-41
04-04-2017
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een jongen met downsyndroom was acht jaar lang leerling op een lagere school. Stichting Primair Onderwijs Utrecht is het bevoegd gezag van de school. De stichting zegt dat in groep 6 sprake was van een achteruitgang in de ontwikkeling van de jongen. Dit leidde tot ongewenst gedrag (weglopen, schreeuwen, dwars zijn). Volgens de stichting kon de school niet langer tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de jongen. Zijn ouders zeggen dat de school niet, althans onvolledig, de aanpassingen verrichtte die hun zoon nodig had. Zij wijzen daarbij op internationale ontwikkelingen die volgens hun zouden moeten leiden tot een zwaardere inspanningsplicht om de jongen zich te laten ontwikkelen in het reguliere onderwijs.

De school vroeg voor de jongen een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs aan. Na afgifte daarvan nam de school vervolgens een besluit tot verwijdering van de jongen. Volgens de ouders woog de school relevante informatie van deskundigen ten onrechte niet mee bij het beoordelen van de mogelijkheden om hun zoon toch op de school te handhaven. De school zou daarom het verwijderingsbesluit niet in redelijkheid hebben kunnen nemen. Volgens de stichting werd het besluit wel zorgvuldig genomen.

Beoordeling

De school begeleidde de jongen acht jaar lang intensief. Verdergaande of langduriger aanpassingen konden van de school niet worden gevraagd. Daarom discrimineerde de school de jongen niet bij het verrichten van aanpassingen. Het VN-verdrag handicap was destijds nog niet door Nederland geratificeerd. Uit internationale ontwikkelingen voorafgaand aan de ratificatie van dit verdrag kunnen voor de school geen verdergaande inspanningsverplichtingen worden afgeleid.

Bij de begeleiding van de jongen schakelde de stichting ook externe deskundigheid in. Het is onaannemelijk dat het inschakelen van meer externe deskundigheid tot een ander besluit had geleid dan het verwijderen van de jongen. Daarom maakte de stichting jegens de jongen geen verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte.

Oordeel

Stichting Primair Onderwijs Utrecht heeft jegens de minderjarige zoon van de man en de vrouw geen verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.


 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: