Oordelen

Friesland College discrimineerde een leerling door hem vanwege zijn handicap niet toe te laten tot een mbo-opleiding op niveau 4.

Oordeelnummer 2017-57
08-05-2017
lees verder

Samenvatting

Situatie

Het Friesland College wilde een leerling niet toelaten tot een mbo-opleiding op niveau 4. De leerling heeft een verminderde mond- en tongmotoriek en hij stottert. De school vond dat hij onvoldoende zelfstandig was en dat hij niet kon voldoen aan de (examen)eisen op het gebied van spreekvaardigheid in Nederlands en Engels omdat hij stottert. De school wilde hem om die reden niet toelaten tot de mbo-opleiding op niveau 4.

Beoordeling

De school heeft onvoldoende onderbouwd waarom de leerling vanwege een gebrek aan zelfstandigheid bij voorbaat ongeschikt zou zijn voor de opleiding en waarom deze competentie niet door middel van een doeltreffende aanpassing, in de vorm van bijvoorbeeld coaching, ontwikkeld zou kunnen worden tijdens de driejarige opleiding.

Het Friesland College had samen met de leerling en eventuele deskundigen moeten onderzoeken  of de examens op het gebied van spreekvaardigheid voor de leerling anders zouden kunnen worden ingericht of dat andere doeltreffende aanpassingen mogelijk waren, voordat de leerling de toegang tot de opleiding werd geweigerd.

Oordeel

Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Friesland College heeft jegens de leerling verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: