Oordelen

Sennheiser Nederland B.V. discrimineerde een zwangere vrouw door de inlening te beëindigen omdat zij zich ziek meldde. Er was geen sprake van discriminatie bij de werkomstandigheden.

Oordeelnummer 2018-37
24-04-2018
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw werkte bij Sennheiser op inleenbasis. Zij had een uitzendovereenkomst met Burger Support. De vrouw was zwanger en werd opgenomen in het ziekenhuis. Sennheiser beëindigde vervolgens de inlening. De vrouw vindt dit discriminerend omdat de ziekenhuisopname gerelateerd was aan haar zwangerschap. Zij stelt dat Sennheiser haar ook discrimineerde door bij het toebedelen van taken geen rekening te houden met haar zwangerschap. Sennheiser betwist dat zij discrimineerde. Het bedrijf wist de reden van de ziekenhuisopname niet en mag daar, op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), ook niet naar vragen. In de uitzendovereenkomst staat bovendien dat deze van rechtswege eindigt bij ziekte. Daarnaast kreeg het bedrijf niet de indruk dat de vrouw de werkdruk te hoog vond.

Beoordeling

Sennheiser discrimineerde de vrouw door de inlening met haar te beëindigen. Het College is van oordeel dat een werkgever ervan uit moet gaan dat een ziekmelding van een zwangere werknemer gerelateerd is aan haar zwangerschap, tenzij er aanwijzingen zijn voor het tegendeel. Het College erkent dat er een spanningsveld is voor Sennheiser in verband met de Wbp. Dit mag zich echter niet keren tegen de zwangere werknemer. Van belang is dat de restricties uit de Wbp juist dienen ter bescherming van de (privacy van de) werknemer. Dat in de arbeidsovereenkomst met Burger Support staat dat deze eindigt bij ziekte en in de cao Uitzendkrachten iets soortgelijks is bepaald bij arbeidsongeschiktheid, doet hieraan niet af. De begrippen ‘ziekte’ en ‘arbeidsongeschiktheid’ mogen niet onverkort worden toegepast als er een verband is met de zwangerschap. De vrouw toont niet aan dat Sennheiser haar discrimineerde bij de werkomstandigheden. Niet is gebleken dat Sennheiser wist of had moeten weten dat de vrouw de werkdruk te hoog vond. In ieder geval heeft de vrouw dit niet aangekaart.

Oordeel

Sennheiser Nederland B.V. heeft jegens een vrouw verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt door de arbeidsverhouding te beëindigen.

Sennheiser Nederland B.V. heeft jegens een vrouw geen verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt bij de arbeidsomstandigheden.

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: