Oordelen

Burger Support B.V. discrimineerde een zwangere vrouw door de uitzendovereenkomst te beëindigen omdat zij zich ziek meldde. Er was geen sprake van discriminatie bij de zorgplicht voor een discriminatievrije werkomgeving.

Oordeelnummer 2018-38
24-04-2018
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw had een uitzendovereenkomst met Burger Support. Zij verrichtte haar werk bij Sennheiser Nederland B.V. De vrouw was zwanger en werd opgenomen in het ziekenhuis. Burger Support beëindigde vervolgens de uitzendovereenkomst. De vrouw vindt dit discriminerend omdat de ziekenhuisopname gerelateerd was aan haar zwangerschap. De vrouw stelt ook dat zij beschermd had moeten worden tegen de te hoge werkdruk bij Sennheiser. Burger Support betwist dat zij discrimineerde. In de uitzendovereenkomst staat dat deze van rechtswege eindigt bij ziekte. In de cao Uitzendkrachten staat een gelijksoortige bepaling. De reden van de ziekmelding doet er daarbij niet toe. Bovendien mag Burger Support, op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), niet naar de reden van een ziekmelding vragen. Het bedrijf kreeg van de vrouw geen enkel signaal dat zij het te druk had bij de inlener.

Beoordeling

Burger Support discrimineerde de vrouw door de uitzendovereenkomst te beëindigen. Het College is van oordeel dat een werkgever ervan uit moet gaan dat een ziekmelding van een zwangere werknemer gerelateerd is aan haar zwangerschap, tenzij er aanwijzingen zijn voor het tegendeel. Dat in de arbeidsovereenkomst staat dat deze eindigt bij ziekte en in de cao Uitzendkrachten iets soortgelijks is bepaald bij arbeidsongeschiktheid, doet hieraan niet af. De begrippen ‘ziekte’ en ‘arbeidsongeschiktheid’ mogen niet onverkort worden toegepast als er een verband is met de zwangerschap. Het College erkent dat er een spanningsveld is voor Burger Support in verband met de Wbp. Dit mag zich echter niet keren tegen de zwangere werknemer. Van belang is dat de restricties uit de Wbp juist dienen ter bescherming van de (privacy van de) werknemer. De vrouw toont niet aan dat Burger Support te kort is geschoten in haar zorgplicht voor een discriminatievrije werkomgeving. De vrouw vindt dat de inlener bij het toebedelen van taken geen rekening heeft gehouden met haar zwangerschap. Maar niet is gebleken dat Burger Support dit wist of had moeten weten. In ieder geval heeft de vrouw dit niet aangekaart.

Oordeel

Burger Support B.V. heeft jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt door de arbeidsverhouding te beëindigen.

Burger Support B.V. heeft jegens de vrouw geen verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt bij de arbeidsomstandigheden.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: