Collegeleden

Het College voor de Rechten van de Mens telt tien vaste Collegeleden waaronder de voorzitter en twee ondervoorzitters. Gezamenlijk bepalen zij de inhoudelijke strategie en agenda van het College en treden zij op de voorgrond over mensenrechtelijke onderwerpen, bijvoorbeeld door het geven van lezingen en presentaties. Wanneer jij een klacht hebt over bijvoorbeeld discriminatie op je werk of op school, dan beoordelen zij of die klacht gegrond is.

Elk Collegelid heeft zijn of haar sporen verdiend en is gespecialiseerd in één of meerdere onderdelen van de mensenrechten. De Collegeleden zetten zich hier ook in het dagelijks leven voor in. De minister van Justitie en Veiligheid draagt een Collegelid na een sollicitatieprocedure voor aan de Koning, die het Collegelid voor maximaal zes jaar benoemt. Naast de vaste Collegeleden, zijn er vier plaatsvervangende Collegeleden die met name ingezet worden in het oordelenproces en bij gelijke behandelingstaken. Een opgave van de nevenfuncties van de Collegeleden vindt u hier.

Jacobine Geel - voorzitter

“Al mijn hele leven ben ik gefascineerd door hoe wij mensen ons samen leven inrichten. Nederland is een erg georganiseerd land. Desondanks ervaren niet alle inwoners in dezelfde mate dat hun mensenrechten beschermd zijn. Ik zal mij ervoor inzetten dat iedere inwoner van het Nederlands en het Caribisch gebied dit gevoel wel krijgt. Iedereen kan mij als voorzitter aanspreken op waar het wringt tussen papieren waarheid en dagelijkse werkelijkheid.”

Jacobine Geel
Portretfoto van ondervoorzitter Quirine Eijkman

Quirine Eijkman - ondervoorzitter

“Door mijn achtergrond in het onderwijs, onderzoek en sociaal activisme heb ik mij altijd op het snijvlak van mensenrechten en veiligheid begeven. Het College geeft mij de kans om deze dialoog niet alleen op papier maar ook in de praktijk te helpen verwezenlijken.” 

Quirine Eijkman
Portretfoto van ondervoorzitter Jan-Peter Loof

Jan-Peter Loof - ondervoorzitter

“Juristen zijn geneigd om mensenrechten vooral te beschouwen als een toetsingsmaatstaf: levert deze wet of dit beleid strijd op met mensenrechtennormen? Toetsing is belangrijk, maar mensenrechten zijn meer dan dat. Met het uitdragen van dat besef ben ik dagelijks bezig.”

Jan-Peter Loof
Portretfoto van collegelid Britta Böhler

Britta Böhler - collegelid

"De waarborg van fundamentele rechten is essentieel voor een goed functionerende rechtsstaat. Het College levert een belangrijke bijdrage aan de naleving van mensenrechten in Nederland. Hierbij gaat het niet om mensenrechten als abstract concept maar om de concrete werking ervan in het dagelijks leven. Als Collegelid zet ik mijn expertise op het gebied van mensenrechten in om mensenrechten in de praktijk te brengen."

Britta Böhler
Portretfoto van collegelid Geneviève Lieuw

Geneviève Lieuw - collegelid

“Ik geloof in een betere wereld voor allen. Als Collegelid, maar ook als consultant internationale kinderrechten en lid van de raad van toezicht van een opvang voor slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties, wil ik een bijdrage leveren aan het realiseren van die wereld.”

Geneviève Lieuw
Portretfoto van collegelid John Morijn

John Morijn - collegelid

"We mogen er trots op zijn dat mensenrechten zijn neergelegd in de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden en in bindende internationale en EU afspraken. Dit is echter geen doel op zich, maar een startpunt om ze iedere dag weer toe te passen in concrete situaties. Samen met mijn collega's zet ik me in om mensenrechtenbescherming niet alleen een ‘papieren’ maar ook een geleefde werkelijkheid te maken, voor iedereen."

John Morijn
Portretfoto van collegelid Mariam Chébti

Mariam Chébti - collegelid

“Zowel in de advocatuur als bij de rechterlijke macht werkte ik mee aan juridisch gecompliceerde zaken. De zaken bij het College gaan maar om één rechtsgebied, maar zijn desondanks uitdagender van aard. Beoordelen of mensen in gelijke gevallen gelijk behandeld zijn, vereist namelijk niet alleen kennis van het rechtsgebied, maar ook van de menselijke natuur.” 

Mariam Chébti
Portretfoto van collegelid Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen

Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen - collegelid

“Met mensenrechten kun je te maken krijgen als je het niet verwacht en er eigenlijk ook niet op zit te wachten. Mensen die – misschien op een onverwacht moment in hun leven – te maken krijgen met mensenrechtenschendingen, kunnen bij het College terecht. We geven hier oordelen, brengen adviezen uit en geven voorlichting. Dat zijn lastige maar ook mooie taken, waar ik graag aan wil bijdragen.”

Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen
Portretfoto van collegelid Yvonne Donders

Yvonne Donders - collegelid

"Als iemand te maken krijgt met discriminatie, uitsluiting of armoede doet het er niet toe of het om honderden gevallen gaat of om deze persoon alleen. Ik wil vanuit het College proberen mensenrechten van de theorie dichter bij de praktijk te brengen en vooral laten zien dat economische en sociale rechten ook echte mensenrechten zijn."

Yvonne Donders

Plaatsvervangend collegeleden

Portretfoto van plaatsvervangend collegelid Anja Eleveld

Anja Eleveld - plaatsvervangend collegelid

"Mensenrechten bieden mensen een minimumbescherming. In mijn werk bij de sociaal raadslieden en het vluchtelingenwerk heb ik gezien hoe belangrijk mensenrechten zijn. Ook op andere terreinen. Al was het maar als leidraad hoe we omgaan met elkaar."

Anja Eleveld
Portretfoto van Brenda Frederiks

Brenda Frederiks - plaatsvervangend collegelid

"Ik zet mij al jaren in voor het verbeteren van de rechtspositie van mensen met een (verstandelijke) beperking of psychogeriatrische aandoening met als centraal thema dwang. Als lid van het College hoop ik mijn bijdrage aan het verbeteren van de rechtspositie van kwetsbare mensen verder uit te kunnen breiden. Er is nog heel veel winst te behalen als het gaat om dit thema." 

Brenda Frederiks
Portretfoto van plaatsvervangend collegelid Corrie ter Veer

Corrie ter Veer - plaatsvervangend collegelid

“Ook in Nederland kunnen mensenrechten bescherming bieden. Bijvoorbeeld tegen discriminatie bij de toegang tot werk of onderwijs. Ik ben blij dat ik hier als plaatsvervangend lid van het College een positieve bijdrage aan kan leveren.”
 

Corrie ter Veer

Galina Cornelisse - plaatsvervangend collegelid

Lees hier de biografie van Galina.

Galina Cornelisse
Portretfoto van plaatsvervangend collegelid Hubert Nijman

Hubert Nijman - plaatsvervangend collegelid

“Rechtsbescherming en een eerlijke behandeling voor iedereen, dat is één ding, hier daadwerkelijk uitvoering aan geven, dat is een tweede. Bij het College wil ik mij hier graag voor inzetten.”

 

Hubert Nijman
Portretfoto van Karin de Vries

Karin de Vries - plaatsvervangend collegelid

"Alle mensen in Nederland moeten erop kunnen vertrouwen dat wie je bent, je afkomst, geslacht of godsdienst, niet uitmaakt voor de kansen die je krijgt. In mijn werk bij het College wil ik helpen om die werkelijkheid dichterbij te brengen."

Karin de Vries
Foto van Ramona Grimsbergen

Ramona Grimbergen - Plaatsvervangend collegelid

Klik hier voor de biografie van Ramona Grimbergen.

Ramona Grimbergen