Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert het College elk jaar over het voorgenomen beleidsplan van het College en adviseert de minister van Justitie en Veiligheid over de benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van het College. Vaste leden van de Raad van Advies zijn de Nationale ombudsman, de voorzitter van de Autoriteit persoonsgegevens en de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. De overige leden zijn afkomstig uit de wetenschap, werkgevers- en werknemers (organisaties) en maatschappelijke organisaties. 

Prof. dr. K. (Klara) BoonstraPortretfoto van Klara Boonstra

Klara Boonstra is directeur van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau voor de sociaal- democratie. Tevens is zij werkzaam als hoogleraar Internationaal Sociaal recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Haar ervaring ligt op de terreinen publiek en privaat arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen, medezeggenschap en ondernemingsrecht, alle op nationaal, Europees en internationaal niveau. In 1996 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op een onderzoek
naar de invloed van de regelgeving van de ILO op het Nederlandse arbeidsrecht, in het bijzonder de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. 

S. (Semih) Eski Portretfoto van Semih Eski

Semih Eski is voorzitter van CNV Jongeren, lid van het Algemeen Bestuur van het CNV en plaatsvervangend lid van de Sociaal Economische Raad (SER). Hij volgde opleidingen in het vmbo, mbo en hbo en behaalde zijn master internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Eski zet zich in voor de sociaaleconomische positie van jongeren. 

 

L. (Lisa) van Ginneken Portretfoto van Lisa van Ginneken

Lisa van Ginneken is voorzitter van Transvisie, de landelijke belangenorganisatie voor transgender personen en hun naasten. Daarnaast is zij via haar eigen bedrijf cnxy actief als organisatieveranderaar, trainer en coach. Van Ginneken studeerde bedrijfskundige informatica aan de Hogeschool West-Brabant en werkte
in de ICT.
 

Drs. G.O. (Glenn) Helberg Portretfoto van Glenn Helberg

Glenn Helberg is al jarenlang werkzaam als kinder- en jeugdpsychiater. Daarnaast is hij sinds vier jaar voorzitter van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OcaN), dat als taak heeft de Nederlandse overheid te adviseren, gevraagd en ongevraagd inzake integratie en participatie thema's van migranten en van Caribische Nederlanders in het bijzonder. De heer Helberg is bestuurslid van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) en was eerder ook coördinerend voorzitter.

Y. (Yolan) Koster MscPortretfoto van Yolan Koster-Dreese

Voorzitter Yolan Koster is sinds december 2019 wethouder in de gemeente Montfoort. In haar portefeuille heeft zij de thema’s Zorg, welzijn, participatie & ondersteuning, Sociaal domein (4 D’s), Volksgezondheid / GGD, Onderwijs, educatie & bibliotheek, Wonen/volkshuisvesting en Duurzaamheid. Tot november 2019 was zij wethouder kunst&cultuur, duurzaamheid&milieu en sociaal domein en daarmee o.a. verantwoordelijk voor het minderhedenbeleid in de gemeente Bergen NH. Daarvoor was zij van 2012-2018 wethouder sociaal domein en verantwoordelijk voor het minderhedenbeleid in de gemeente Woerden. Daarnaast was zij tot eind juli 2018 lid van de bestuurscommissie Zorg&Welzijn van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Sinds begin jaren tachtig heeft zij zich zowel nationaal als internationaal bezig gehouden met het thema mensenrechten specifiek in relatie tot mensen met een beperking. Ook was zij mede oprichter en bestuurslid van Art.1 en was zij tot 2013 voorzitter van de Coalitie voor Inclusie; vanuit die laatste hoedanigheid was zij nauw betrokken bij de recente ratificatie van het VN verdrag. Tevens was zij vicevoorzitter van het College voor Zorgverzekeringen en vicevoorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkelingen. Mevrouw Koster heeft in Utrecht sociale interventie gestudeerd.

Mr. S. (Sieto) de LeeuwPortretfoto van Sieto de Leeuw

Sieto de Leeuw is sinds 11 april 2017 voorzitter van de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Hiervoor was hij jarenlang werkzaam bij Randstad Holding, het laatst als managing Director Group Social & Public Affairs. Ook is hij Bestuurslid bij Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap Nederland en bestuurslid bij VNO-NCW. De heer De Leeuw studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft specifieke expertise op het terrein van arbeidsverhoudingen en beleid en wet- en regelgeving op het terrein van de arbeidsmarkt.

M. (Mardjan) Seighali Portretfoto van Mardjan Seighali

Mardjan Seighali is directeur van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.  Zij groeide op in Iran en is in 1990 voor het toenmalige regime gevlucht. Mardjan is in de jaren negentig zelf begeleid door de stichting waar zij nu directeur van is. In de tussenliggende periode heeft ze als manager gewerkt in de jeugdzorg, in de reclassering en – hoe verrassend voor iemand van niet-Nederlandse origine - bij Erfgoed Nederland. Politieke interesse heeft zij al sinds haar jeugd. In Iran had zij de vrijheid niet om zich politiek te uiten, in Nederland zet ze zich al jaren in voor de lokale politiek in haar woonplaats Almere.

Drs. D. (Dorine) MansonPortretfoto van Dorine Manson

Dorine Manson is sinds oktober 2018 managing director bij de Goede Doelen Loterijen. Hiervoor was zij 8 jaar directeur en later bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Nederland. Eerder werkte zij als directeur Economische Zaken bij de gemeente Amsterdam (2002-2010) en was zij als senior manager werkzaam bij PricewaterhouseCoopers (1993-2002). Naast haar huidige functie is Dorine Manson Commissaris bij Stadsherstel Amsterdam (monumentenherstel) en bestuurder van ECRE (European Council on Refugees and Exiles).

Vast lid: voorzitter Raad voor de rechtspraak

Mr. H. (Henk) NavesPortretfoto van Henk Naves

Henk Naves studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en is rechter sinds 1992. Hij vervulde in diverse rechtbanken leidinggevende functies en werd in 2009 benoemd tot president van de rechtbank Breda. Hierop volgden nog benoemingen tot president van de rechtbanken Oost Nederland, Gelderland en Amsterdam. Op 1 september 2018 maakte Henk Naves de overstap naar de Raad voor de rechtspraak. Met ingang van 1 januari 2019 is hij voorzitter van de Raad.

Vast lid: voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Mr. A. (Aleid) Wolfsen Portretfoto van Aleid Wolfsen

Aleid Wolfsen is in 2016 benoemd tot voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Eerder was hij al verbonden aan de Autoriteit Persoonsgegevens als lid van de raad van advies. Voor zijn benoeming heeft de heer Wolfsen zowel in de politiek gewerkt als binnen de rechterlijke macht. Tussen 1998-2001 was hij rechter in Amsterdam en daarna tot begin 2002 vice-president van de rechtbank Haarlem. Van mei 2002 tot 2008 was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA en hield hij zich onder meer bezig met Justitie en Antilliaanse zaken. Hij was van 2008 tot 2014 burgemeester van Utrecht. Van 1979 tot 1994 was de heer Wolfsen in verschillende functies werkzaam bij het parket van de officier van justitie en bij de arrondissementsrechtbank in Zwolle. Hij combineerde de werkzaamheden met een studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen, die hij in 1993 voltooide. Daarna werkte hij bij het ministerie van Justitie, onder andere als projectleider Herziening Rechterlijke Organisatie.

Vast lid: Nationale ombudsman

Mr. R.F.B. (Reinier) van ZutphenPortretfoto van Reinier van Zutphen

Reinier van Zutphen is sinds 1 april 2015 de Nationale ombudsman. Hij heeft zeer ruime ervaring als rechter in Utrecht, Den Haag, Almelo, Luxemburg, Amsterdam, Curaçao en Alkmaar. Hij was daarnaast onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Voor zijn benoeming tot Nationale ombudsman was hij werkzaam als president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.