Dossier

Afwezig door zwangerschap

Als je zwanger bent, ga je op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Daarnaast zijn er nog andere verlofregelingen waar je recht op hebt, zoals ouderschapsverlof, calamiteitenverlof en zorgverlof.

Zwangerschapsverlof

Je hebt recht op zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit kan je van zes tot vier weken vóór de verwachte bevallingsdatum opnemen. Je bent verplicht om uiterlijk drie weken voordat je zwangerschapsverlof wilt opnemen te melden dat je zwanger bent, maar bij voorkeur doe je dit eerder. Zo kan je werkgever rekening houden met jouw verlofperiode. Uiterlijk twee dagen na de bevalling moet je melden dat je bent bevallen. Zo kan je werkgever uitrekenen wanneer je weer terugkeert.

Uitkering tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof

Tijdens je zwangerschaps- en bevallingsverlof heb je recht op een uitkering. Jouw uitkering moet even hoog zijn als het dagloon zoals dit voor de Ziektewet is vastgesteld. Deze uitkering wordt door het UWV  aan de werkgever betaald. De werkgever zorgt ervoor dat jij deze uitkering ontvangt. 

Ouderschapsverlof

Voor ieder kind heb je als ouder recht op maximaal 26 keer de contracturen per week aan ouderschapsverlof zonder behoud van loon. Dit kan je opnemen tot je kind acht jaar is.  Je kan het verlof ineens of in maximaal zes blokken opnemen. Sommige werkgevers wijken hiervan af in de CAO ten gunste van de werknemer. Dat mag. Zij geven je bijvoorbeeld wél een vergoeding tijdens het ouderschapsverlof. Of ze bieden extra mogelijkheden waarop het verlof mag worden opgenomen.

Calamiteitenverlof

Bij een calamiteit, bijvoorbeeld een ongeluk of de bevalling van een partner, heb je recht op volledig betaald verlof voor korte tijd. Wanneer dit bijvoorbeeld om het verzorgen van een zieke is, gaat dit over in zorgverlof. In de verschillende cao’s kunnen hier afwijkende afspraken over zijn gemaakt.

Kortdurend zorgverlof

Als je kind ziek is heb je recht op maximaal tien dagen betaald verlof per twaalf maanden om voor je  thuiswonende kind te zorgen. Tijdens dit verlof ontvang je 70% van het loon. Als sprake is van een zwaarwegend dienst- of bedrijfsbelang, mag een werkgever een verzoek tot kortdurend zorgverlof weigeren.

Langdurend zorgverlof

Als je kind een levensbedreigende ziekte heeft, heb je recht op zes weken onbetaald verlof per jaar om voor je thuiswonende kind te zorgen. In overleg met je werkgever kan je dit eventueel spreiden. Soms wordt in de CAO geregeld dat je werkgever het loon (gedeeltelijk) wel doorbetaalt. Wanneer sprake is van een zwaarwegend dienst- of bedrijfsbelang, mag een werkgever ook een verzoek tot langdurend zorgverlof weigeren.

Bekijk andere dossiers

Dossier

Zwanger als je werkt

Ben je zwanger of heb je jonge kinderen? Dan mag een werkgever je niet weigeren voor een baan of anders behandelen op de werkvloer.