De gemeente en mensenrechten

Als bestuurder of ambtenaar houd je je iedere dag beleidsmatig bezig met onderwerpen zoals zorg, opvang, onderwijs en participatie. Dus: met mensenrechten.

Gemeentelijk beleid voor iedereen

Als beleidsmaker speel je een belangrijke rol bij het verwezenlijken van mensenrechten. Dat doe je bijvoorbeeld door bij het maken van beleid rekening te houden met de achtergrond, cultuur en leeftijd van inwoners. En met verschil in behoefte van vrouwen, mannen, ouderen, jongeren en mensen met een beperking. Je wilt immers dat iedereen zich thuis voelt in de gemeente en kan meedoen aan de samenleving.

Daarom is het nodig dat de voorzieningen die de gemeente biedt, goed aansluiten bij die verschillende behoeften. Zijn er voldoende woningen zodat ouderen en mensen met een beperking zelfstandig kunnen wonen? Is het sociaal wijkteam in staat om te werken met de verschillende bewoners van een bepaalde wijk? Weet het buurtteam welke ondersteuning een groep nodig heeft? Inclusie bereik je door alle inwoners op een juiste manier te helpen, zonder discriminatie en rekening houdend met verschillen. 

Mensenrechten geven houvast

Waarom zou je als ambtenaar of bestuurder iets met mensenrechten doen? Het eerste antwoord is: omdat het moet. De gemeente is als onderdeel van de overheid medeverantwoordelijk voor het naleven van mensenrechten. Er zijn meer redenen. Werken op basis van mensenrechten helpt je ook om goed beleid te maken. Je zorgt er dan voor dat alle inwoners kunnen participeren bij het maken en uitvoeren van beleid dat hen raakt. Soms vraagt dat extra inspanning om mensen te bereiken die je niet met de gebruikelijke communicatiemethodes bereikt. Je zorgt ook voor een goede bescherming van de rechten van inwoners als je beslissingen neemt over aanvragen voor voorzieningen. Mensenrechten zijn normen die daarbij houvast geven.

Mensenrechten toepassen

Mensenrechten zijn abstract geformuleerd. Hoe kun je die in de praktijk toepassen? Het College biedt je een aantal concrete handvatten die je kunt gebruiken om je beleid te maken. Het BAKT-kader bijvoorbeeld. BAKT staat voor beschikbaarheid, aanvaardbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid. Als je je beleid, bijvoorbeeld over zelfstandig wonen of armoedebestrijding, toetst aan die aspecten van mensenrechten, kun je nagaan of je de mensenrechten beschermt en bevordert.

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?