Internationale verdragen – non discriminatiebeginsel

Soort Naam
VN-UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948 (Artikel 2)
VN- Verdragen

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1954 (Artikel 3)

Verdrag betreffende de status van staatlozen van 28 september 1954 (Artikel 3)

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 16 december 1966 (IVBPR) (Artikel 2,26)

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van 16 december 1966 (IVESCR) (Artikel 2)

Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie van 7 maart 1966 (IVUR) (Artikel 2)

Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen van 18 december 1979 (IVDV) (Artikel 2)

Verdrag inzake de rechten van het Kind van 20 november 1989 (Artikel 5)

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van 13 december 2006

Overig VN(ILO verdagen)

De meest relevante ILO verdragen:

Verdrag betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948 (C087) (Artikel 2)

Verdrag betreffende de toepassing van de beginselen van het recht zich te organiseren en collectief te onderhandelen, 1949 (C098) (Artikel 1)

Verdrag betreffende gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten voor arbeid van gelijke waarde, 1951 (C100) (Artikel 2)

Verdrag betreffende discriminatie in arbeid en beroep, 1958 (C111) (Artikel 1 en 2)

Verdrag betreffende de minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces, 1973 (C138) (Artikel 1)

Verdrag betreffende gelijke kansen voor en gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke arbeiders: arbeiders met gezinsverantwoordelijkheden, 1981 (C156) (Artikel 3)

Raad van Europa

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 (EVRM).

12e Protocol EVRM van 4 november 2000 (Artikel 14)

Europees Sociaal Handvest (herzien) van 3 mei 1996 (Artikel 4,8, 9,10,12,13,15, 19,20,26,27, E)

Europese Unie

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 1 december 2009 (Artikel 21, 23)

Verdrag betreffende de Europese Unie van 1 december 2009 (Artikel 2,9)

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van 1 december 2009 (Artikel 10,8,19,45, 157)

Overig UNESCO Verdrag over Discriminatie in het OnderwijsWil je iets kwijt over dit onderwerp?