Juridisch kader: LHBT en werk

Soort Naam Artikelnummer
Nationaal
 • AWGB
 • Arbowet
Artikel 5, lid 1 h, AWGB (arbeidsom-standig-heden)

Artikel 3, lid 3 e, Arbowet (psycho-sociale arbeidsbe-lasting)

VN-UVRM
 • Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)
Art. 2
VN-Verdragen
 • Er bestaat geen verdrag dat zich specifiek richt op de LHBT-groep. In verschillende VN-verdragen zijn non-discriminatiebepalingen opgenomen op grond van seksuele gerichtheid, zoals:
 • Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR)
 • Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR)
Art. 2, 26

Art. 2

Raad van Europa
 • Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM)
 • Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity
Art. 14

Geheel

Europese Unie
 • Handvest van de Grondrechten
 • Richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000, artikel 12
Art. 21

Art. 1

Overig
 • Verklaring van Montreal
 • Yogyakarta principles
Geheel

GeheelWil je iets kwijt over dit onderwerp?