Dossier

Kinderen

Voor kinderen jonger dan 18 jaar gelden er speciale kinderrechten. Deze gaan over alles wat van belang is voor hun ontwikkeling. Kindermishandeling, uitbuiting en geen toegang tot onderwijs zijn voorbeelden van schendingen van rechten. Kinderrechten zijn er voor alle kinderen in Nederland. Ook voor kinderen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. 

Opgroeien

In Nederland zijn ouders verantwoordelijk voor hun kinderen. De overheid mag kinderen niet zomaar van hun ouders scheiden en zich in principe ook niet met de opvoeding bemoeien. Tenzij de ontwikkeling, of rechten van kinderen in gevaar dreigen te komen. De ouders moeten ervoor zorgen dat hun kinderen voldoende goede voeding, een dak boven hun hoofd en kleding hebben. En dat ze op tijd naar de dokter en tandarts en natuurlijk naar school gaan. Als een kind voor korte of lange tijd van (een van) zijn ouders gescheiden wordt, heeft hij het recht om met ze in contact te blijven. Ook als ze in een ander land leven. Als ouders gaan scheiden, moet er rekening worden gehouden met de wensen van de kinderen.  

Kindermishandeling

Niemand mag zomaar aan je zitten, elke vorm van lichamelijk en geestelijk geweld is verboden. Je mag dus niet worden geslagen of geschopt. Niemand mag je uitschelden, in een kast opsluiten of zonder jas in de kou op het balkon zetten. Ook moet er goed voor je gezorgd worden zodat je je optimaal kan ontwikkelen. Verwaarlozing is verboden en natuurlijk mag je niet seksueel of op een andere manier worden misbruikt. Helaas worden in Nederland nog steeds veel kinderen mishandeld. Mensen werkzaam in de gezondheidszorg, het onderwijs en de kinderopvang zijn verplicht om dit te melden. Als ouders niet goed voor hun kinderen kunnen zorgen, wordt eerst gekeken of een ander familielid dit wel kan. Als ook dit niet mogelijk is, dan wordt een pleeg- of adoptiegezin ingeschakeld. En – als het echt niet anders kan – een kinderhuis. 

School

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Dit wil zeggen dat basisonderwijs gratis moet zijn. Maar ook dat een kind voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs kan volgen. De overheid moet er alles aan doen om ervoor te zorgen dat kinderen ook daadwerkelijk naar school gaat en niet zonder diploma van school gaan. Ook met een chronische ziekte, handicap of taalachterstand heeft een kind recht op goed onderwijs zonder discriminatie. Daarom moet de overheid zorgen voor een inclusief onderwijssysteem. 

Stagediscriminatie

Als onderdeel van een beroepsopleiding moeten studenten misschien stage lopen. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van vaardigheden die zij in de werkpraktijk nodig hebben. Tegelijk levert het relevante werkervaring op, die vooral bij het zoeken naar een eerste baan essentieel is. Helaas krijgen leerlingen niet altijd de stage die zij willen. Kinderen worden bijvoorbeeld afgewezen vanwege hun niet-Nederlandse naam, huidskleur, of hoofddoek. De Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt stagediscriminatie in Nederland. 

Werk

Kinderen moeten zich in de eerste plaats goed kunnen ontwikkelen door naar school te gaan en genoeg vrije tijd te hebben. Wel is het belangrijk dat ze worden voorbereid op het leven als zelfstandige volwassene. Daarom mogen zij pas vanaf een bepaalde leeftijd echt werken. Maar daaraan zijn wel een aantal voorwaarden gesteld. Het werk mag bijvoorbeeld geen belemmering vormen voor onderwijs en mag niet schadelijk zijn voor gezondheid of ontwikkeling. Ook mag een kind uiteraard niet uitgebuit worden. Dat betekent vooral dat kinderen recht hebben op een minimumloon en goede arbeidsvoorwaarden. 

Gezondheid

Kinderen hebben recht op een zo goed mogelijke gezondheidszorg. De overheid moet ervoor zorgen dat hun ouders tijdens de zwangerschap en bij de geboorte voldoende informatie en zorg krijgen voor hun ontwikkeling. Hierbij horen ook verplichte inentingen en voorlichting over gezonde voeding, drugs en alcohol. Kinderen moeten toegang hebben tot gezondheidszorg als zij ziek zijn. De overheid moet kinderen ook beschermen voor traditionele gebruiken, die schadelijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Denk aan trouwen tegen je zin, verminking van vrouwelijke geslachtsdelen en eerwraak.

De Kinderombudsman

De Kinderombudsman controleert of de overheid de kinderrechten in Nederland naleeft. Hij doet dit ook bij private organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg en de gezondheidszorg. Het College werkt nauw samen met de Kinderombudsman. Net als de Kinderombudsman en non-gouvernementele organisaties rapporteren we aan het Kinderrechtencomité.

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?