Mensenrechten op lokaal niveau

Gemeenten spelen een grote rol bij het beschermen van mensenrechten. Die is sinds de decentralisatie van taken in het sociaal domein nog verder toegenomen, omdat gemeenten nu verantwoordelijk zijn voor veel taken op het terrein van de zorg. Welke mensenrechten zijn belangrijk op lokaal niveau?

Gemeentelijk beleid door een mensenrechtenbril

Veel beleid dat gemeenten maken en uitvoeren heeft met mensenrechten te maken. Hieronder volgt een aantal voorbeelden:

 • Armoedebestrijding - recht op een behoorlijke levensstandaard;
 • Opvang van daklozen - recht op huisvesting;
 • Geweld in de privésfeer voorkomen en bestrijden en opvang van slachtoffers - recht op geestelijke en lichamelijke integriteit;
 • LHBTI-emancipatie bevorderen en discriminatie in de horeca tegengaan - het recht op gelijke behandeling en non-discriminatie;
 • Jeugdbeleid vaststellen - rechten van het kind;
 • Schooluitval tegengaan - recht op onderwijs;
 • Plaatsen beschikbaar maken om politieke of maatschappelijke posters te (mogen) plakken - recht op vrijheid van meningsuiting;
 • Toegankelijke websites en folders – recht op informatie;
 • Demonstraties in goede banen leiden - recht op vrijheid van vereniging en vergadering;
 • Zorgen voor huishoudelijke hulp voor mensen zodat zij thuis kunnen blijven wonen  - recht om zelfstandig te wonen en deel uit te maken van de maatschappij;
 • Stemlokalen toegankelijk maken voor mensen met een beperking – recht op politieke participatie.


Wil je iets kwijt over dit onderwerp?

Onderwerpen