Nieuwe leden gezocht voor klankbordgroep VN-verdrag handicap

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en bevordert de mensenrechten in Nederland. Het College is ook toezichthouder op de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland.

Aanleiding

Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland van kracht. Sinds die datum is het College voor de Rechten van de Mens toezichthouder op de uitvoering van het verdrag in Nederland. Deze taak voert het College uit in overleg en met volledige participatie van mensen met een beperking en belangenorganisaties. Als een van de manieren om mensen met een beperking hierbij structureel te betrekken heeft het College in 2016 een klankbordgroep ingesteld. Hieraan nemen mensen deel die zelf ervaring hebben met het leven met een beperking. De klankbordgroep bestaat nu uit zes personen. In verband met de afloop van de termijn van drie zittende leden, is het College op zoek naar nieuwe klankbordleden. Op dit moment bestaat er binnen de klankbordgroep ervaringsdeskundigheid op het gebied van leven met een auditieve beperking en een psychische beperking. Het College is op zoek naar drie nieuwe klankbordleden die de bestaande ervaringsdeskundigheid kunnen aanvullen. Dit kan bijvoorbeeld door ervaring met het leven met een fysieke beperking, verstandelijke beperking of visuele beperking in te brengen. Het is de bedoeling dat de drie nieuwe leden tenminste tot 1 maart 2022 aanblijven. De klankbordgroep komt tot dusverre twee keer per jaar bijeen. Tussentijds kunnen leden van de klankbordgroep per e-mail of telefoon voor advies worden benaderd.

De werkzaamheden

Het College overlegt met de klankbordleden over onder meer de volgende werkzaamheden:

 • de manier van monitoren en monitoringsrapportages
 • het doen van onderzoek, het geven van adviezen en aanbevelingen door de toezichthouder
 • het organiseren van bijeenkomsten over onderwerpen uit het verdrag
 • het uitvoeren van andere activiteiten door de toezichthouder.

Het College gebruikt de inbreng van de klankbordleden bij het maken van werkplannen en bij het monitoren van de implementatie van het VN-verdrag handicap.

Profiel

De nieuwe leden die het College zoekt:

 • hebben ervaring met leven met een beperking
 • hebben een voor de werkzaamheden relevant netwerk
 • zijn in staat om mee te praten over onderwerpen die de rechten van personen met een beperking betreffen
 • zijn in staat om mee te praten over werkzaamheden van de toezichthouder, vanuit het perspectief van mensen met een beperking

Praktisch

 • Start: 1 maart 2020
 • Duur: 2 jaar tot 1 maart 2022
 • Aantal bijeenkomsten: twee per jaar
 • Vergoeding : per bijeenkomst ontvangen de klankbordleden een onkostenvergoeding van €124,79 (exclusief reiskosten)

Voor meer informatie over de klankbordgroep kan contact worden opgenomen met Katja Korte, programmamanager VN-verdrag handicap via 030-8883888 (op maandag, woensdag of vrijdag).

Meer informatie over de selectieprocedure kan worden opgevraagd bij de HR-afdeling via sollicitatie@mensenrechten.nl of 030-8883888.

Reageren kan via sollicitatie@mensenrechten.nl tot en met 15 januari 2020. De selectiegesprekken vinden plaats op 3 februari 2020.Onderwerpen

vacature