ABP-regeling leidt tot leeftijdsdiscriminatie

29 maart 2016 - Laatste update 29 maart 2016

Een 62-jarige man met een wachtgeldregeling is uitgesloten van pensioenopbouw door de Stichting Pensioenfonds ABP. Na een klacht van de man bij het College voor de Rechten van de Mens oordeelt deze dat het ABP hiermee discrimineert op grond van leeftijd.

ABP-regeling leidt tot leeftijdsdiscriminatie

Een man, geboren in 1951, bouwde pensioen op bij het ABP. Op basis van het pensioenreglement van deze organisatie werd zijn pensioenopbouw stopgezet toen hij op 62-jarige leeftijd recht kreeg op wachtgeld. De man heeft hierop een klacht ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College oordeelt dat door de man uit te sluiten van pensioenopbouw, het ABP onderscheid maakt op basis van leeftijd zonder dat daarvoor een goede reden is.

FPU-regeling

Het is alleen toegestaan om onderscheid te maken op basis van leeftijd als hiervoor een goede reden bestaat. In deze zaak voert het ABP aan dat de leeftijdsgrens van 62 jaar te maken heeft met de regeling Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU-regeling). Mensen die gebruik maakten van deze regeling konden vanaf hun 62ste tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd géén pensioen meer opbouwen. Mensen met wachtgelduitkering hadden daarentegen vanaf 62 jaar wél recht op pensioenopbouw en konden daarnaast ook aanspraak maken op de FPU-regeling, omdat hun ouderdomspensioen hiermee werd verhoogd. Omdat deze ongelijkheid niet wenselijk was, bepaalde de pensioenregeling tot 1 januari 2015 dat mensen met wachtgeld vanaf 62-jarige leeftijd geen pensioen meer opbouwden. Het College voor de Rechten van de Mens is van oordeel dat dit geen goede reden is voor de uitsluiting van de man van pensioenopbouw. Personen, zoals de man, die geboren zijn op en na 1 januari 1950, konden namelijk geen gebruik meer maken van de FPU-regeling en genoten dus geen voordeel in vergelijking tot personen die gebruik maakten van de FPU-regeling en geen wachtgeld ontvingen.

Het ABP heeft de regeling waardoor mensen met wachtgeld vanaf 62-jarige leeftijd geen pensioen opbouwden met ingang van 1 januari 2015 ingetrokken omdat vanaf die datum niemand meer in aanmerking kwam voor de FPU-regeling.

Wet gelijke behandeling

Het oordeel van het College is gebaseerd op de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL). Deze wet is in 2004 in werking getreden en is bedoeld voor mensen die gediscrimineerd worden vanwege hun leeftijd, bijvoorbeeld omdat zij te jong of juist te oud zijn. Op deze wet kan alleen een beroep worden gedaan als sprake is van discriminatie op het gebied van werk of onderwijs.

Meer informatie:

Lees de samenvatting en het oordeel 2016-25

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.