Arbeidsmarktdiscriminatie: College voor de Rechten van de Mens wil meetbare doelen

11 december 2018 - Laatste update 22 juni 2020

Het College voor de Rechten van de Mens mist in het implementatieplan van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) duidelijke meetbare doelstellingen. Het plan wordt woensdag 12 december besproken in de Tweede Kamer. “Er moeten per onderdeel concrete maatregelen getroffen worden en duidelijk gemaakt worden hoe die maatregelen bijdragen aan het gestelde doel. Ongelijke beloning, zwangerschapsdiscriminatie en discriminatie bij de werving en selectie verdwijnt niet met een zachte aanpak en niet op basis van de goodwill van werkgevers.” Aldus Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College.

Concrete en meetbare doelen

Uit het hele implementatieplan spreekt volgens het College te weinig ambitie. Dit heeft zij de Tweede Kamer laten weten in een reactie op het implementatieplan eind november. Het is
onduidelijk welke effecten het vorige actieplan arbeidsmarktdiscriminatie heeft gehad.
Van Dooijeweert: "Wat we nu zien is weer een plan met allemaal voornemens zonder dat
deze zijn verbonden aan een doelstelling of aan een methode om deze doelstelling te
meten. Het College zou dus graag zien dat er duidelijke doelstellingen worden
geformuleerd die gemeten kunnen worden zodat we over 5 jaar wel kunnen zeggen: deze
acties hebben succes gehad."

College juicht uitbreiding bevoegdheden inspectie toe

Het College is met bepaalde onderdelen van het plan van de staatssecretaris wel blij:
bijvoorbeeld met de voorgenomen uitbreiding van de bevoegdheden (en budget) van de
arbeidsinspectie richting werving en selectie. Adriana: "Je ziet dat alleen vrijblijvende
acties niet werken. Bijvoorbeeld in de uitzendbranche: steviger acties leiden daar tot
resultaat terwijl vrijblijvende voorlichting dat niet doet." Het is wel van belang dat de
inspecties niet alleen draaien om het op papier hebben van antidiscriminatiebeleid. Het
College adviseert ook te controleren op discriminerend gedrag van werkgevers in de
praktijk, bijvoorbeeld door mysteryguests in te zetten.

Recht op arbeid: een mensenrecht

Het recht op gelijke behandeling en het recht op arbeid zijn belangrijke basisrechten. Ze
zijn vastgelegd in het Internationaal verdrag inzake Economische en Culturele Rechten
(IVESCR), in het Europees Sociaal Handvest (ESH) en in de Universele Verklaring voor de
Rechten van de Mens (UVRM). Het niet hebben van werk vergroot het risico op armoede en
heeft grote sociale gevolgen.

Talent blijft liggen

Arbeidsmarktdiscriminatie is een hardnekkig probleem. Uit onderzoek van het College
blijkt dat naast etnische minderheden ook ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een
beperking geen eerlijke kans krijgen bij de werving en selectie. Adriana van Dooijeweert:
"We zien dat de problematiek van arbeidsmarktdiscriminatie met name lijkt te spelen bij
de werving en selectie. Dat begint al bij MBO-stages en werkt door tot discriminatie van
werknemers boven een bepaalde leeftijd. Het grote probleem is dat iedereen de beste
sollicitant wil, maar dat talent uit bepaalde groepen niet altijd herkend wordt. Met
verstrekkende gevolgen."