College adviseert Platform Onderwijs2032

10 augustus 2015 - Laatste update 27 januari 2016

In de NRC van 8 augustus jl. schreef Sebastien Valkenberg dat iedereen zijn of haar grondrechten moet kennen. Hier is het College voor de Rechten van de Mens het roerend mee eens. Verschillende onderzoeken tonen aan dat de kennis van onze rechten en die van anderen ver beneden peil is. Mensenrechtenkennis ontbreekt op alle niveaus in de samenleving terwijl ze juist de spelregels zijn van de democratische rechtsstaat. De oplossing ligt in het verankeren van kinder- en mensenrechten in het curriculum van het funderend onderwijs. Hierover adviseerde het College het Platform Onderwijs2032. Dit Platform adviseert de staatssecretaris van OCW over een nieuw, toekomstgericht curriculum.

College adviseert Platform Onderwijs2032

Aandacht voor mensen rechten bereidt leerlingen voor op participatie in de samenleving. En het vergroot de kans dat leerlingen de kernwaarden van de democratische rechtsstaat kennen en onderschrijven. Thema’s zoals radicalisering, de aanslag op Charlie Hebdo, discriminatie, Zwarte Piet, en (seksuele) diversiteit zorgen voor discussie en soms polarisatie, binnen en buiten scholen. Ze roepen vragen op over wenselijk en onwenselijk gedrag, over wettelijke grenzen en vrijheden. Juist op het moment dat uitingen of gedragingen van de één schuren met de opvattingen of gevoelens van de ander moeten en kunnen mensenrechtennormen hun waarde bewijzen. Jongeren kunnen dat niet vroeg genoeg leren.

Tijd dus om onderwijs over kinder- en mensenrechten werkelijkheid te laten worden. De leerling die in de toekomst van school komt, zal dan zijn of haar rechten en verantwoordelijkheden kennen en weet ze in de samenleving uit te oefenen.

Lees het advies Mensenrechten op school