College brengt advies uit over concept wetsvoorstel Quotumwet

10 februari 2014 - Laatste update 26 januari 2016

Het College heeft een advies uitgebracht over het concept wetsvoorstel Quotumwet. Deze wet heeft samen met de Participatiewet als doel meer mensen met een beperking aan het werk te helpen, waardoor zij volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Dit is in lijn met het VN verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking, dat Nederland in de loop van het jaar zal ratificeren.

College brengt advies uit over concept wetsvoorstel Quotumwet

In het advies wijst het College erop dat de voorgenomen wetgeving een risico met zich meebrengt. Het wetsvoorstel richt zich namelijk alleen op een bepaalde groep mensen die een beperking hebben, namelijk op mensen die via het UWV en de sociale werkvoorziening werk verrichten, dan wel een uitkering ontvangen. Deze mensen worden met behulp van deze wetgeving aan het werk geholpen. Mensen met een beperking die niet tot deze groep behoren lopen hierdoor het risico niet of minder snel aan het werk te komen.

Het College dringt er daarom op aan tussentijds de effecten van de Participatie en Quotumwet te meten en zo nodig passende maatregelen te treffen als blijkt dat mensen met een beperking die niet tot de doelgroep behoren buiten de boot vallen.

De Participatiewet ligt op dit moment ter behandeling in de Tweede Kamer. Over het wetsvoorstel Quotumwet is via internet een consultatieronde gehouden.