College onderzoekt beloningsbeleid op hogescholen

14 april 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Ondanks dat ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen al jaren op de agenda staat, verandert er weinig. Duidelijk is dat het een hardnekkig en complex probleem is dat in veel sectoren voorkomt. In 2011 onderzocht het College voor de Rechten van de Mens de Nederlandse ziekenhuizen en ontwikkelde een instrument om het beloningsbeleid door te lichten. De komende tijd onderzoekt het College het beloningsbeleid van hogescholen. Met het onderzoek creëert het College inzicht in de problematiek en de valkuilen in het beloningsbeleid. Dit maakt het mogelijk om structurele maatregelen hiertegen te nemen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap financiert het onderzoek, dat is opgenomen in het Nationaal Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie van het kabinet. Dit najaar presenteert het College de resultaten van het onderzoek. Binnenkort start eenzelfde onderzoek in de financiële sector.

College onderzoekt beloningsbeleid op hogescholen

Nog steeds verdienen vrouwen tussen de 4% en 8% minder dan mannen, bij gelijkwaardig werk en evenveel ervaring. Gelijk belonen betekent niet dat alle werknemers precies hetzelfde salaris moeten krijgen. Er zijn goede redenen om iemand meer te betalen, bijvoorbeeld meer relevante werkervaring. Als er geen goede verklaring is voor het salarisverschil tussen een man en een vrouw is er sprake van ongelijke beloning. Het ongelijk belonen gebeurt vaak niet bewust. Juist daarom is het van belang om werkgevers ervan te doordringen dat er verandering nodig is. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor het gelijk belonen van mannen en vrouwen.

Wetsvoorstel

Er is ook politieke aandacht voor ongelijke beloning. Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel van Kamerlid Yücel. Dit wetsvoorstel is volgens het College een goed voorbeeld van een structurele maatregel tegen ongelijk beloning. Het wetsvoorstel verplicht werkgevers de ondernemingsraad jaarlijks te informeren over de beloningsverhouding en te betrekken bij beleid over gelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Ook moeten werkgevers cijfers over belonings(on)gelijkheid tussen mannen en vrouwen opnemen in hun jaarverslag. Daarbij zijn zij verplicht eventuele verschillen te verklaren en aan te geven hoe zij dit aan willen te pakken.

Ziekenhuizen aan de slag na onderzoek

Het onderzoek naar het beloningsbeleid van de Nederlandse ziekenhuizen maakte duidelijk dat vrouwen gemiddeld genomen in alle onderzochte functiegroepen lager werden beloond dan mannen. Dit varieerde van enkele tientjes tot een paar honderd euro per maand. De uitkomsten van het onderzoek maakten het de ziekenhuizen mogelijk om ongelijke beloning aan te pakken. Inmiddels hebben zeventien van de achttien betrokken ziekenhuizen maatregelen genomen.

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 – 48 13 00 42, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.