Discriminatie op de arbeidsmarkt

17 april 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Op 17 april verscheen het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over discriminatie op de arbeidsmarkt. De SER heeft dit op verzoek van het kabinet geschreven. De centrale vraag: wat kan gedaan worden aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt? Op verzoek van de SER heeft het College voor de Rechten van de Mens (College) input geleverd voor dit advies.

Discriminatie op de arbeidsmarkt

Het College kan zich vinden in het advies van de SER en de nadruk die de SER legt op het belang van bewustwording van discriminatie. Hierbij spelen stereotypen een belangrijke rol: niet alleen bij de toegang tot werk maar in alle fasen van het arbeidsproces. Ook waardeert het College de actieve rol die de SER ziet voor sociale partners, ondernemingsraden en overheid bij de bestrijding van discriminatie. Wat de overheid betreft gaat het onder meer om een grotere rol en inzet van de SZW-Inspectie. Het College gaat er vanuit dat verscherpt toezicht door de Inspectie bijdraagt aan betere naleving van de wetgeving (Arbowet en gelijkebehandelingswetgeving), ook op thema's zwangerschapsdiscriminatie en ongelijke beloning. Meer preventief beleid door werkgevers is nodig aldus het College; het voorgenomen verscherpte toezicht door de Inspectie kan hieraan bijdragen.

Naar aanleiding van enkele voorstellen van de SER vraagt het College nog aandacht voor het volgende. Een voorlichtingscampagne gericht op de aanpak van discriminatie is belangrijk, maar de vraag is of een algemene publiekscampagne met als doel meer meldingsbereidheid, discriminatie effectief kan bestrijden. Vermindering van discriminatie op de arbeidsmarkt moet vooral komen van werkgevers en arbeidsbemiddelaars. De focus van een campagne zou daarom moeten liggen op bewustwording van werkgevers en hen daarnaast ook handelingsperspectieven bieden: wat houdt discriminatie in, welke vormen kan discriminatie op de arbeidsmarkt aannemen? En vooral: hoe kunnen werkgevers en arbeidsbemiddelaars hun organisatie en procedures zo inrichten dat de ruimte voor discriminatie en stereotypering vermindert? Nader onderzoek naar discriminatie op de arbeidsmarkt is zinvol: naast omvang is het ook belangrijk dat onderzoek zich richt op onderliggende mechanismen van discriminatie en op de effecten van concrete instrumenten die werkgevers kunnen inzetten. Het College is in gesprek met het ministerie van SZW over het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt, inclusief de rol die het College daarbij kan spelen.

  • Lees het persbericht over het Ontwerpadvies van de SER
  • Download het ontwerpadvies SER: Discriminatie bij de arbeid werkt niet!
  • Bekijk de toolbox bij ontwerpadvies Discriminatie werkt niet!
  • Bekijk de brief over discriminatie die het College in januari 2014 aan de SER stuurde