Eerste Kamer akkoord met bekrachtiging VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking

14 april 2016 - Laatste update 22 april 2016

Op 12 april 2016 heeft de Eerste Kamer groen licht gegeven voor de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Het Verdrag treedt naar verwachting dit najaar in werking. Vanaf dat moment geldt de aangepaste Kieswet en de uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte met goederen en diensten. Met de inwerkingtreding van het Verdrag is de overheid verplicht om de specifieke belemmeringen van personen met een beperking weg te nemen en moeten onder andere scholen en werkgevers discriminatie uitbannen. Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de naleving en implementatie van het Verdrag in Nederland.

Eerste Kamer akkoord met bekrachtiging VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking

Eén op de acht Nederlanders heeft te maken met een langdurige fysieke, psychische, verstandelijke, intellectuele of zintuigelijke beperking. Ruim een kwart van de Nederlanders heeft nog altijd een achtergestelde positie, waardoor zij niet volwaardig aan de samenleving kunnen meedoen. Zij worden vanwege hun beperking niet toegelaten op scholen of door werkgevers niet in dienst genomen. Ook ervaren zij obstakels als zij van het openbaar vervoer gebruik willen maken of als zij willen stemmen. Daarnaast ervaren veel mensen met een beperking belemmeringen bij de toegang tot bibliotheken, winkels, bioscopen, sportfaciliteiten en cafés.

Het Verdrag versterkt de positie van mensen met een beperking omdat het bepaalt dat zij gelijke rechten hebben op het gebied van wonen, scholing, vervoer, werk en een aantal andere terreinen. De overheid moet ervoor zorgen dat dit wordt gerealiseerd. Dick Houtzager van het College voor de Rechten van de Mens: “Met deze belangrijke stap laten we zien dat alle burgers in Nederland meetellen, ongeacht hun beperking. Het College grijpt de kans om te monitoren hoe dat in de praktijk uitwerkt.”

In het verdrag staan geen nieuwe rechten. Wel geeft het verdrag een verdere uitwerking van de verplichtingen die de regering al heeft op grond van bestaande mensenrechtenverdragen. In de praktijk bleek namelijk dat deze verdragen niet genoeg handvatten boden om de specifieke belemmeringen van personen met een beperking weg te nemen.

Meer informatie:

www.mensenrechten.nl/mensenrechten-voor-u/als-je-een-beperking-hebt