Geschillencommissie Zorgverzekeringen vraagt College om oordeel

30 april 2019 - Laatste update 30 april 2019

Niet alleen individuele verzoekers of antidiscriminatiebureaus, maar ook “degene die is belast met de beslissing over een geschil met betrekking tot onderscheid als bedoeld in de gelijke behandelingswetgeving”, kan het College voor de Rechten van de Mens vragen om te beoordelen of er in een bepaalde situatie sprake is van discriminatie.

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen deed dit, zodat het oordeel van het College kan worden meegewogen in de behandeling van het geschil.

Zittingszaal van het College voor de Rechten van de Mens

Bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen ligt een geschil voor met betrekking tot de ziektekostenpolis van een ziektekostenverzekeraar. In de polis staat dat alleen vrouwen in aanmerking komen voor de vergoeding van kosten voor ontharing van extreme haargroei in het gezicht en/of in de hals.

Een mannelijke verzekerde stapte naar de Geschillencommissie en voerde aan dat deze polisvoorwaarde discriminerend is. De verzekeraar voerde in haar verweer aan dat hiervan geen sprake is omdat de typische uiterlijke kenmerken van mannen en vrouwen nu eenmaal van elkaar verschillen.

Polisvoorwaarden

Het College oordeelde dat deze polisvoorwaarde discriminerend is op grond van geslacht (oordeel 2019-35). Het College maakte daarbij de volgende afwegingen: de man krijgt de kosten voor ontharing niet vergoed omdat hij man is. Dit betekent dat sprake is van direct onderscheid op grond van geslacht. De gelijkebehandelingswetgeving kent een ‘gesloten systeem. Dat wil zeggen dat direct onderscheid verboden is, behalve wanneer er een wettelijke uitzondering op het verbod van toepassing is. Deze wettelijke uitzondering is er niet.

Het College volgt de verzekeraar in haar stelling, dat er van nature een verschil is in haargroei bij mannen en vrouwen. Dat betekent niet dat het per definitie is uitgesloten dat bij een man sprake kan zijn van extreme haargroei in gezicht of hals die ‘ontsierend’ of ‘ongewoon’ is. Het verwijderen van extreme haargroei is ook geen behandeling of verzorging die uitsluitend bij vrouwen kan plaatsvinden.

Het College begrijpt dat de verzekeraar alleen de ontharingskosten wil vergoeden van ‘ongewone’ extreme beharing in gezicht en/of hals. Wat dat is wordt mede bepaald door sociale normen, en die kunnen verschillen naar gelang de beharing zich voordoet bij een man of vrouw. Het op voorhand uitsluiten van mannen voor de vergoeding is echter discriminerend.

Oordeel College meewegen in besluit

Als in een bepaald geschil een vraag speelt of er sprake is van discriminerend handelen, bijvoorbeeld op grond van geslacht, ras, godsdienst, levensovertuiging, seksuele gerichtheid, handicap of chronische ziekte, kan het College verzocht worden om die vraag op basis van zijn specifieke expertise op dit terrein te beantwoorden. De Geschillencommissie kan het oordeel van het College nu betrekken in haar te nemen besluit op het geschil.

Lees de samenvatting en het oordeel van het College.
 

Onderwerpen oordelen