Geweld tegen vrouwen op de agenda

25 februari 2014 - Laatste update 26 januari 2016

Op donderdag 6 maart is er een algemeen overleg in de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties. In afhankelijkheidsrelaties kunnen mensen kwetsbaarder zijn voor geweld. Denk aan relaties tussen ouder en kind, man en vrouw en mensen met een verstandelijke beperking en zijn of haar verzorger. Er wordt onder meer gesproken over goedkeuring van het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld van de Raad van Europa.

Geweld tegen vrouwen op de agenda

Het College voor de Rechten van de Mens is verheugd dat het wetgevingstraject voor goedkeuring in gang is gezet. Ter voorbereiding van de behandeling bracht het College drie punten onder de aandacht van de Kamerleden:

  1. Het College benadrukt dat het van bijzonder belang is dat er een genderspecifiek beleid gevoerd wordt bij de implementatie van het verdrag. Staten moeten volgens het verdrag aandacht besteden aan de kwetsbaarheid van vrouwen en meisjes die wordt veroorzaakt door ongelijke machtsposities, verwachtingspatronen, stereotype beelden en culturele normen.
  2. Gemeenten krijgen door de decentralisatie van overheidstaken in het sociale domein meer taken met betrekking tot de aanpak van geweld tegen vrouwen. Dit laat onverlet dat de Nederlandse staat eindverantwoordelijkheid draagt voor de naleving van mensenrechten in Nederland. Het is de vraag hoe het kabinet waarborgt dat gemeenten voldoende zijn toegerust om een genderspecifiek beleid te voeren ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen.
  3. Goedkeuring van de uitvoeringswetgeving voor Caribisch Nederland wordt losgekoppeld van de goedkeuring van het verdrag in Europees Nederland. Het is van belang dat Nederland hiermee de urgentie van een integrale aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes niet uit het oog verliest. Het is wenselijk dat Nederland een tijdspad voor volledige implementatie van het verdrag in Caribisch Nederland vaststelt.

Lees de brief