Grote stap voor de rechten van mensen met een beperking

21 januari 2016 - Laatste update 17 maart 2016

Het vastleggen van de rechten van mensen met een beperking is een grote stap dichterbij gekomen. Op 21 januari 2015 ging de Tweede Kamer akkoord met het VN-verdrag dat die rechten waarborgt. Ook heeft de Kamer de Wet gelijke behandeling en de Kieswet gewijzigd. Na het akkoord in de Tweede Kamer moet de Eerste Kamer nog instemmen met het verdrag en de beide wetten. De verwachting is dat het verdrag medio 2016 in Nederland in werking treedt. Het College voor de Rechten van de Mens is blij dat het verdrag nu goedgekeurd wordt.

Grote stap voor de rechten van mensen met een beperking

Waarom is het VN Verdrag voor rechten van mensen met een beperking belangrijk?

Eén op de acht Nederlanders heeft een langdurige beperking en ruim een kwart van de Nederlanders heeft nog altijd een achtergestelde positie. Daardoor kunnen zij niet volwaardig aan de samenleving meedoen. In Nederland bestaan er wetten, regelgeving en beleid die de positie van mensen met een beperking ondersteunen. Toch is de goedkeuring van het verdrag van belang omdat hun positie nog altijd te wensen over laat. In het verdrag, waar de regering al in 2007 haar handtekening onder heeft gezet, staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

Wat is het VN Verdrag voor rechten van mensen met een beperking?

Het VN-verdrag legt de rechten van personen met een beperking vast. Zoals het recht om niet gediscrimineerd te worden, het recht op onderwijs en het recht om zelf besluiten te nemen. Als het verdrag in werking treedt, is de overheid verplicht maatregelen te nemen die er voor zorgen dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz), die tegelijk met de goedkeuring van het verdrag aangepast wordt, speelt een belangrijke rol. Die wet bepaalt dat mensen niet langer wegens hun beperking geweigerd mogen worden in openbare gelegenheden zoals winkels, theaters en cafés. Ook moeten bedrijven vanaf 2017 zorgen voor een toegankelijkheid van hun gebouwen en voorzieningen, zodat mensen met een beperking van de aangeboden diensten gebruik kunnen maken. Een meerderheid van de partijen in de Kamer hebben een amendement voor deze algemene verplichting ondersteund.

College voor de Rechten van de Mens nationaal toezichthouder

De regering is van plan om met maatschappelijke organisaties afspraken te maken over wat er nog moet gebeuren om te zorgen dat mensen met een beperking volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Dit gebeurt in nauw overleg met mensen met een handicap of chronische ziekte.

Het College voor de Rechten van de Mens wordt nationale toezichthouder op de naleving van het verdrag. Het zal monitoren hoe het gaat met de uitvoering van het verdrag en zo nodig hierover met de overheid in gesprek gaan. Het College laat zich hierin bijstaan door een klankbordgroep, waaraan mensen met verschillende beperkingen deelnemen.