Kinderrechtencomité roept Nederland op tot grotere inzet kinderrechten

16 juni 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Begin juni publiceerde het Kinderrechtencomité zijn aanbevelingen voor Nederland. Dit na een uitvoerige dialoog met de Nederlandse delegatie in Genève. Eens in de vijf jaar spreekt het Comité zich uit over de Nederlandse naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag. Het Comité is erg bezorgd over de decentralisatie van de jeugdzorg en wijst in de aanbevelingen op de risico's ervan. Het signaleert dat er grote verschillen kunnen ontstaan tussen de jeugdhulp die kinderen in verschillende gemeenten krijgen en de enorme tijdsdruk waarmee de veranderingen door de gemeenten moeten worden ingevoerd. Het Comité benadrukt dat de toegang tot de kwaliteit van het aanbod in de jeugdzorg overal goed moet zijn.

Kinderrechtencomité roept Nederland op tot grotere inzet kinderrechten

Het College onderschrijft de aanbevelingen van het Comité. In zijn eigen advies aan het Comité wees het College ook op de risico's van decentralisatie van de jeugdzorg, de moeizame naleving van kinderrechten in Caribisch Nederland en het belang van mensenrechteneducatie.

Zo moeten kinderen in het Caribische deel van het Koninkrijk dezelfde rechten genieten als kinderen in Europees Nederland. Het Comité is bezorgd dat dat nu niet het geval is en roept op tot de inzet van meer middelen en betere coördinatie van het beleid binnen het hele Koninkrijk. Er moet beter bijgehouden worden hoe het met deze kinderen gaat.

Ook maakt het Comité zich duidelijk zorgen over vreemdelingenkinderen en stelt dat in de asielprocedure het belang van het kind voorop moet staan. Het Comité constateert dat een groot aantal kinderen lijdt onder kindermishandeling. Vooral over de toename van kinderen die verwaarloosd worden of slachtoffer zijn van huiselijk geweld, maar ook van kinderen die in instellingen of pleegezinnen wonen en seksueel misbruik meemaken. Het Comité roept de regering op tot een stevigere aanpak van kindermishandeling, van preventie tot dadervervolging. Het adviseert de overheid ook om op landelijk niveau cijfers te verzamelen over de kwaliteit en effectiviteit van deze hulp.

Het Comité constateert tevens dat zowel beleidsmakers, het brede publiek en ook kinderen onvoldoende weet hebben van de betekenis van het Kinderrechtenverdrag. Daarom beveelt het Nederland aan om over te gaan tot systematische bewustwordingscampagnes en te verzekeren dit onderdeel vormt van het verplichte onderwijscurriculum.

In zijn aanbevelingen vraagt het Comité de Nederlandse overheid nadrukkelijk om duidelijke regels voor en afspraken met het bedrijfsleven over het respecteren van kinderrechten. Nederlandse bedrijven moeten voorkomen dat grootschalige commerciële landbouw en mijnbouw waar zij bij betrokken zijn, negatieve gevolgen hebben. Zij dienen genoegdoening te bieden aan slachtoffers.

  • Het College zond het Kinderrechtencomité eerder twee rapporten, in april 2015 en augustus 2014, over de implementatie van het verdrag.
  • Lees meer over het VN-Kinderrechtencomité
  • Bekijk de aanbevelingen van het Comité en diverse ingediende rapporten, onder meer over Nederland