Mensenrechten als onderdeel van burgerschapsonderwijs

22 februari 2017 - Laatste update 30 maart 2017
Mensenrechten als onderdeel van burgerschapsonderwijs

Op woensdag 22 februari overlegt de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over burgerschapsonderwijs. Het College heeft een brief gestuurd aan de Vaste Commissie OCW met het advies om mensenrechteneducatie onderdeel van het burgerschapsonderwijs te laten zijn en als zodanig in het curriculum op te nemen.

Mensenrechten zijn van en voor ons allemaal. Het principe van menselijke waardigheid is de basis van de Nederlandse democratische rechtsstaat. Deze principes zijn gebaseerd op waarden als vrijheid, gelijkheid en respect voor anderen. Het is belangrijk dat leerlingen zich al in een vroeg stadium bewust worden van mensenrechten en leren wat ze inhouden.

Mensenrechteneducatie is dus nodig. Niet alleen vergroten lessen hierover kennis van mensenrechten, ook versterkt het de houding en vaardigheden die horen bij de naleving hiervan. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Onderwijs in mensenrechten en in burgerschap vullen elkaar aan. Burgerschap benadrukt de verantwoordelijkheden en de bijdrage aan de gemeenschap, terwijl mensen- en kinderrechten gaan over wat mensen nodig hebben voor een menswaardig bestaan en voor hun eigen ontwikkeling. Ook benadrukken mensenrechten de verantwoordelijkheid van de overheid om deze rechten te garanderen. Het College vindt het belangrijk dat de bewindslieden en de inspectie zowel de burgerschapsaspecten als de mensenrechtelijke aspecten belichten als het gaat om burgerschapsonderwijs.

Toolbox mensenrechten op school

Het College is samen met organisaties van het Platform Mensenrechteneducatie bezig met het samenstellen van een toolbox Mensenrechten op school. De toolbox biedt docenten, schoolleiders en lesmateriaalontwikkelaars de tools om aan de slag te gaan met mensen- en kinderrechten. Naar verwachting is de toolbox in september 2017 klaar voor gebruik. Wilt u als één van de eerste aan de slag met de toolbox Mensenrechten op school? Stuur een email naar mensenrechteneducatie@mensenrechten.nl. Zodra de toolbox gereed is, stuurt het College u de Toolbox toe.

Meer informatie

Advies College over mensenrechten en burgerschapsonderwijs 15-2-2017

Brief bewindslieden OCW over burgerschapsonderwijs

Rapport Inspectie voor het Onderwijs ‘Burgerschap op school’

Brief staatssecretaris Dekker over curriculumherziening