Mensenrechtencommissaris doet aanbevelingen aan Nederland

20 oktober 2014 - Laatste update 27 januari 2016

De Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Nils Muižnieks, publiceerde 14 oktober een rapport over mensenrechten in Nederland, naar aanleiding van zijn bezoek aan Nederland in mei 2014. De Mensenrechtencommissaris besteedt in zijn rapport aandacht aan enkele mensenrechtenkwesties in Nederland en doet aanbevelingen aan de Nederlandse overheid.

Mensenrechtencommissaris doet aanbevelingen aan Nederland

Mensenrechteneducatie

Slechts 39% van de jongeren in Nederland heeft ooit van kinderrechten gehoord, zo bleek uit onderzoek in 2009. Dat is de laagste score van de hele Europese Unie, waar gemiddeld 65% van de jongeren weet dat kinderrechten bestaan. Ook uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat mensen moeite hebben om mensenrechten te benoemen. De Mensenrechtencommissaris benadrukt het belang van verankering van mensenrechteneducatie in het onderwijs. Hij verzoekt de autoriteiten om mensenrechten op te nemen in de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs.

Decentralisatie

Momenteel worden taken op het gebied van sociale zekerheid, jeugdzorg en langdurige zorg overgeheveld van de centrale overheid naar de gemeentes. Hier zitten voordelen aan, omdat de diensten met meer oog voor de lokale omstandigheden kunnen worden geleverd. De Mensenrechtencommissaris wijst erop dat het wel belangrijk is dat iedereen die verantwoordelijkheden heeft op het gebied van mensenrechten daarin voldoende getraind is. De overheid, inclusief de gemeentes, moet ervoor zorgen dat de diensten die zij bieden in overeenstemming zijn met mensenrechtenstandaarden. Een centraal monitoringsmechanisme moet volgens de Mensenrechtencommissaris toezien op de kwaliteit van de services die de gemeentes leveren op basis van mensenrechtenstandaarden.

Rechten van ongedocumenteerden

Tijdens zijn bezoek aan Nederland in mei 2014 is de Mensenrechtencommissaris ook gaan kijken bij een in onbruik geraakte kerk in Den Haag, waar mensen zonder verblijfsdocumenten verbleven. Mensen zonder verblijfstitel hebben geen recht op opvang of andere voorzieningen. De Mensenrechtencommissaris zag in de kerk de ongezonde en moeilijke omstandigheden waaronder deze mensen leefden. De Commissaris wijst erop dat iedereen, ongeacht hun status in het land, recht heeft op een behoorlijke levensstandaard. Dat betekent ook recht op eten, kleding en onderdak. Hij roept de Nederlandse autoriteiten op om oplossingen te vinden in overleg met de mensen om wie het gaat en mensenrechtenorganisaties, zodat iedereen toegang heeft tot deze basisvoorzieningen.

  • Lees het rapport van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa (pdf)
  • Download de reactie van de Nederlandse regering (pdf)