Nederlands gezinsherenigingsbeleid niet in lijn met EU Richtlijn

10 september 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Nederland past het recht op gezinshereniging te streng toe concludeert het College voor de Rechten van de Mens in het onderzoek 'Gezinnen gezien?'. Mensen die hun gezinsleden naar Nederland willen halen lopen te vaak tegen onnodige barrières op. Zo is onder meer de inkomenseis niet in lijn met de EU richtlijn, omdat deze te streng wordt toegepast. In 2012 werden er bijna 20.000 aanvragen voor gezinshereniging gedaan waarvan in eerste instantie de helft werd afgewezen. Het College roept de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op maatregelen te nemen zodat ook deze gezinnen hun mensenrechten kunnen realiseren.

Nederlands gezinsherenigingsbeleid niet in lijn met EU Richtlijn

Sinds 2004 geldt in Nederland de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn, die een recht op gezinshereniging creëert voor gezinsleden van buiten Europa. De Gezinsherenigingsrichtlijn is Europees recht en gaat boven het Nederlandse- restrictieve- immigratiebeleid.

Het College heeft onder andere de toelatingseisen van het inkomen en het inburgeringsexamen onderzocht. Het College heeft bij de Immigratie & Naturalisatie Dienst (IND) dossieronderzoek gedaan en bekeken hoe er met aanvragen tot gezinshereniging wordt omgegaan.

Waar gaat het fout?

Ten aanzien van de inkomenseis stelt het College vast dat de inkomensnorm in de wet als richtbedrag is opgenomen, maar in de praktijk een harde grens is. Het gezinslid dat in Nederland woont moet het minimumloon verdienen. Er zijn voorbeelden dat het in Nederland wonende gezinslid slechts 20 euro te weinig verdient en om die reden gezinshereniging niet mogelijk is. Individuele levensbehoeften van het gezin neemt de IND niet mee in de afweging.Ook het inburgeringsexamen dat het gezinslid voor de komst naar Nederland moet halen, is in de praktijk een harde eis, terwijl dit een inspanningsverplichting hoort te zijn. In de praktijk worden gezinsleden onnodig langdurig gescheiden. Nederland gaat hiermee verder dan het Europese recht toestaat.

In schrijnende gevallen kan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie altijd uitzonderingen maken. Uit het onderzoek van het College blijkt dat een beroep op bijzondere omstandigheden bijna nooit wordt toegekend.

Wat moet er veranderen?

De overheid moet het verlenen van toestemming voor gezinshereniging als uitgangspunt nemen. Alle omstandigheden van het gezin moeten bij die beoordeling betrokken worden. Dat vraagt om een actieve, welwillende houding van de overheid. Het College roept de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op zijn uitvoeringsdienst beter te instrueren dat de beoordeling van de aanvragen in lijn is met de Gezinsherenigingsrichtlijn.

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Elsa van de Loo, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 – 48 13 00 42, e-mail e.van.de.loo@mensenrechten.nl , www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Voor meer informatie over het College voor de Rechten van de Mens zie www.mensenrechten.nl.