Nieuw plan voor uitvoering VN-verdrag handicap goede stap voorwaarts

18 juni 2018 - Laatste update 22 juni 2020

Het College voor de Rechten van de Mens is verheugd over het programma van het kabinet voor de uitvoering van het VN-verdrag handicap. Uit de plannen spreekt de ambitie om flinke stappen te maken zodat mensen met een beperking zo weinig mogelijk drempels ervaren in het dagelijks leven. Bij alle acties worden mensen met een beperking betrokken, wat een belangrijke verplichting is uit het verdrag.

Toegankelijkheid

Het College is erover te spreken dat er nieuwe streefcijfers komen voor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (OV). Dit draagt bij aan de verplichting uit het verdrag om het OV uiteindelijk 100% toegankelijk te maken.

Ook juicht het College het toe dat stemlokalen per 1 januari 2019 100% toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Het kabinet onderzoekt daarnaast de mogelijkheid voor hulp in het stemhokje voor mensen met een verstandelijke beperking. Hulp bij het stemmen is voor hen van belang om hun recht op politieke participatie te kunnen uitoefenen. Ook de Kiesraad heeft hier onlangs voor gepleit.

Het College is positief over het plan om een richtlijn op te stellen voor toegankelijk bouwen en verbouwen. Het pleit er wel voor om deze richtlijn uiteindelijk ook in regelgeving vast te leggen, waardoor voor iedereen duidelijk is welke normen gelden.

Onderwijs

Het kabinet kondigt aan dat er in de onderwijssector een dialoog komt over inclusiever onderwijs en dat er experimenten worden gestart waarbij leerlingen van speciale en reguliere scholen samen onderwijs krijgen. Het College heeft er meerdere keren op aangedrongen dat het kabinet met mensen met een beperking, het onderwijsveld en anderen in gesprek gaat om te bepalen hoe inclusief onderwijs in Nederland kan worden ingevoerd. Het College vindt het actieplan dan ook een mooie stap vooruit.

Werk

Mensen met een beperking moeten meer kans op werk krijgen, is het uitgangspunt van het kabinet. Dat streven steunt het College van harte. De maatregel die het kabinet daarvoor wil inzetten is het invoeren van loondispensatie. Het College heeft er al eerder op gewezen dat hier vanuit mensenrechtelijk oogpunt bezwaren aan kleven. Het beveelt aan dat hiermee rekening wordt gehouden bij de uitwerking van het plan.

Monitoring

Het College ziet met belangstelling de resultaten van de voorgenomen en al opgestarte acties tegemoet. Als toezichthouder op het VN-verdrag handicap blijft het College de ontwikkelingen kritisch volgen.

Het succes van de plannen die nu gepresenteerd zijn, is grotendeels afhankelijk van de vrijwillige inzet van de betrokken partijen. De bestaande regelgeving verplicht deze partijen nauwelijks om de doelstellingen te halen. De komende tijd moet uitwijzen of de voorgenomen vrijwillige inzet werkt of dat een strakkere normering noodzakelijk is. Het College neemt dit mee in zijn monitoring van de implementatie van het verdrag.

Meer informatie 

Rapportage VN-verdrag handicap in Nederland 2017