Noodopvang voor asielkinderen moet beter

8 december 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in november 2015 zeven opvanglocaties voor asielzoekers bezocht. Het College concludeert dat de toegang tot mensenrechten voor volwassenen momenteel voldoende is. Er is toegang tot zorg, onderdak, voedsel en kleding. Naar mate asielzoekers langer in de (crisis)noodopvang zitten, neemt de kans toe dat hun gezondheid en veiligheid in het gedrang komt. Ten aanzien van kinderen concludeert het College dat hun rechten niet voldoende gewaarborgd zijn vanwege de vele verhuizingen die schadelijk zijn voor hun gezondheid. Ook de tijdige toegang tot onderwijs is niet gewaarborgd.

Noodopvang voor asielkinderen moet beter

Veel asielzoekers worden momenteel opgevangen in noodopvanglocaties van het COA. Noodopvanglocaties zien er per locatie anders uit. Het College heeft de noodopvanglocatie van de Jaarbeurs Utrecht bezocht waar 500 mannen in een ruimte zonder enige privacy werden opgevangen. Ook bezocht het College de noodopvang in Den Haag waar 600 mensen en gezinnen worden opgevangen, maar waar er wel twee- tot vierpersoonskamers zijn. De voorzieningen zijn basaal en sober. Asielzoekers hebben een bed en een kast, krijgen maaltijden en krijgen daarom geen leefgeld. Er is geen structurele dagbesteding. Asielzoekers zullen waarschijnlijk zes maanden of langer in de noodopvang moeten verblijven vanwege de vertragingen in de asielprocedure en het gebrek aan plaatsen.

Het College wijst erop dat hoe langer deze tijdelijke vorm van opvang duurt, des te groter de risico’s worden dat de gezondheid en veiligheid van asielzoekers in het gedrang komen. Dat komt o.a. door het gebrek aan privacy, leefgeld, dagbesteding en door de grote onzekerheid over wanneer zij een beslissing op hun asielverzoek krijgen en hun gezinsleden kunnen laten overkomen, die vaak nog in levensgevaarlijke oorlogsgebieden verblijven. Het College beveelt dan ook aan het totale verblijf in noodopvang zoveel mogelijk te beperken tot zes maanden.

Ten aanzien van kinderen constateert het College dat deze nog te vaak verhuisd worden, wat zeer schadelijk is voor hun gezondheid. Hun rechten op een goede (psychische) gezondheid komen door de vele verhuizingen in het geding. Het College beveelt daarom aan kinderen op te vangen in voor hen geschikte kleinschalige locaties, die voor zo lang mogelijke termijn beschikbaar zijn. Daarnaast moet op de asielaanvragen van asielkinderen en hun gezinsleden zo snel mogelijk worden beslist. Ook dat is in het belang van hun gezondheid.

Asielkinderen vallen onder de Nederlandse leerplicht en horen 72 uur na aankomst in Nederland met onderwijs te starten. Dat lukt in de praktijk niet. Soms duurt het een paar weken of zelfs maanden. Duurt het zo lang, dan kan dit een schending van het recht op onderwijs zijn. Het College dringt er dan ook op aan de toegang tot onderwijs voor asielkinderen zo snel als mogelijk te garanderen.

Ten aanzien van toegelaten vluchtelingen worden maatregelen voorgesteld die leiden tot een verslechtering van hun startpositie in Nederland en discriminatie kan opleveren als zij nadeliger behandeld worden dan nationale onderdanen. Met deze maatregelen wil de overheid er onder meer voor zorgen dat het draagvlak in de samenleving behouden blijft. Het College waarschuwt dat het behoud van draagvlak niet ten koste mag gaan van de mensenrechten van asielzoekers. Dat dreigt met deze voorstellen wel te gebeuren.

De volledige aanbevelingen kunt u hier lezen.

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Elsa van de Loo, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 – 48130042 e-mail e.van.de.loo@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Voor meer informatie over het College voor de Rechten van de Mens zie www.mensenrechten.nl.