Onderwijspakket voor mensenrechten op school

29 november 2018 - Laatste update 7 augustus 2020

Het College voor de Rechten van de Mens biedt docenten, schoolleiders en schoolbesturen een gratis onderwijspakket aan voor het onderwijzen van mensen- en kinderrechten.

Mensenrechten zijn van en voor ons allemaal en spelen een grote rol in het dagelijks leven. Zowel thuis, op straat als op school. Gelijke kansen, respect voor verschillen en kunnen opkomen voor de rechten en vrijheden van jezelf en die van anderen, zijn cruciaal voor een veilig, eerlijk en gelukkig samenleven. Het is daarom belangrijk om kinderen, van jongs af aan de kennis, vaardigheden en houding bij te brengen om mensenrechten in de praktijk te kunnen brengen.

In de Toolbox Mensenrechten op School vind je informatie over hoe mensen- en kinderrechten vorm kunnen krijgen in het schoolbeleid en in de klas. Een schoolbrede aanpak geeft een uitstekende aanleiding onderwerpen als burgerschap, anti-pestbeleid, het tegengaan van radicalisering en inspraak van leerlingen te bespreken. Werken vanuit mensenrechten levert sociaal weerbare leerlingen die actief bijdragen aan een samenleving waarin ieders rechten worden gerespecteerd. De toolbox is toepasbaar in basis- en voortgezet onderwijs.

De Toolbox Mensenrechten op School is ontwikkeld in samenwerking met Amnesty International, Anne Frank Stichting, Centrum voor Mondiaal Onderwijs, Defence for Children, Movies that Matter, Unicef Nederland en VOS/ABB. De toolbox is gratis te bestellen via www.mensenrechten.nl/opschool.