Ook met een beperking volwaardig meedoen in de samenleving: zestien aanbevelingen

1 november 2016 - Laatste update 14 juni 2018

Mensen met een beperking moeten op alle gebieden volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat bepaalt het VN-verdrag handicap dat sinds juli ook in Nederland van kracht is. Op maandag 31 oktober 2016 presenteerde het College voor de Rechten van de Mens aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zestien punten voor volwaardige deelname van mensen met een beperking aan de samenleving.

Sfeerbeeld bij nieuwsbericht Ook met een beperking volwaardig meedoen in de samenleving: zestien aanbevelingen

Het College acht deze punten essentieel om recht te doen aan het VN-verdrag handicap en roept daarom de staatssecretaris op om deze op de agenda te plaatsen en op te volgen.

Het VN-verdrag handicap is sinds 14 juli 2016 in Nederland van kracht. Het College heeft als toezichthouder de taak om de naleving van het verdrag te bevorderen. Vanuit deze rol is het College met een brede waaier aan mensen en organisaties in gesprek gegaan over de vraag hoe we er in Nederland voor kunnen zorgen dat mensen met een beperking volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Hieruit is gebleken dat de grote drempels bij het bereiken van autonomie en inclusie liggen op de terreinen van toegankelijkheid, werk, onderwijs en zelfstandig wonen en deelnemen aan de maatschappij. Dit heeft geleid tot de volgende speerpunten:

Toegankelijkheid

 1. Zorg voor bewustwording over toegankelijkheid in de fysieke en de digitale omgeving bij opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers en controleurs. Ga daarbij uit van het principe design for all.
 2. Houd rekening met de breedte van het begrip ‘toegankelijkheid’. Het gaat niet alleen om fysieke beperkingen maar ook om visuele, auditieve, verstandelijke en psychische beperkingen.

Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij

 1. Bevorder zelfstandig wonen, ook voor mensen in een zorginstelling, zodat voldoende recht wordt gedaan aan de autonomie van personen met een beperking.
 2. Stimuleer dat woningen worden gebouwd die geschikt zijn voor mensen met een beperking.
 3. Zorg ervoor dat bij zelfstandig wonen tegemoet wordt gekomen aan de daadwerkelijke behoefte aan ondersteuning van mensen met een beperking.

Onderwijs

 1. Onderzoek wat er nodig is om van Passend Onderwijs, inclusief onderwijs te maken. Gebruik General Comment no.4 van het CRPD Comité bij beleid en regelgeving.
 2. Neem concrete maatregelen om thuiszitters weer het onderwijs in te krijgen.
 3. Zorg dat de wens van het kind uitgangspunt is bij het te volgen onderwijs.
 4. Zorg in docentenopleidingen voor het reguliere onderwijs voor kennis over onderwijs aan leerlingen met beperkingen.

Werk

 1. Zorg ervoor dat werk voor mensen met een beperking lonend, relevant en duurzaam is. Voer de Participatiewet zodanig uit dat er ruimte bestaat voor individuele benaderingen.
 2. Maak het mogelijk en aantrekkelijk voor werkgevers om mensen met een beperking duurzaam aan te nemen: voor langere tijd en met de juiste benodigdheden.
 3. Maak gebruik van goede voorbeelden van werkgevers die erin slagen om mensen met een beperking binnen te halen en te behouden.

Algemeen

 1. Betrek mensen met een beperking op alle niveaus bij besluitvorming.
 2. Geef mensen met een beperking voorlichting over mogelijkheden om misstanden aan de kaak te stellen en faciliteer klachtinstanties om hun werk adequaat te verrichten.
 3. Verzamel gegevens over structuren, processen en uitkomsten van beleid die mensen met een beperking aangaan. Pas beleid en wetgeving waar nodig aan.
 4. Betrek alle ministeries bij de implementatie van het VN-verdrag.

Het College dringt er bij VWS op aan met behulp van dit zestien puntenplan ervoor te zorgen mensen met een beperking onbelemmerd mee kunnen doen aan de samenleving.

Meer informatie