Reactie College op Emancipatienota kabinet: meer integrale aanpak gewenst

6 april 2018 - Laatste update 22 juni 2020

Het College kan zich vinden in de visie van de Emancipatienota van minister Van Engelshoven (‘Alle burgers moeten hun leven inrichten zoals zij dat willen.’) en de keuze voor thema’s waarop zich knelpunten voordoen: arbeidsmarkt, veiligheid en gelijke behandeling. Op een aantal punten vindt het College echter extra inzet wenselijk: een meer integrale aanpak, extra aandacht voor kwetsbare groepen en het actief aanspreken van sleutelfiguren.

 

Positieve punten

Het is positief dat de emancipatie van vrouwen en LHBTI’s meer in samenhang met elkaar wordt gezien en ‘genderdiversiteit’ voortaan als uitgangspunt geldt voor beleid. Bovendien is het goed dat de minister zich expliciet op jongeren richt om stereotypen en vooroordelen te doorbreken. Andere goede ontwikkelingen zijn de plannen voor een betere combinatie van werk en zorg en de zogeheten ‘Regenboogpunten’ (afspraken over LHBTI-emancipatie) waaronder het terugdringen van onnodige geslachtsregistratie.

Emancipatiebril voor ieder beleid

Om discriminatie en achterstelling effectief te bestrijden en in de toekomst te voorkomen, is echter een meer integrale aanpak nodig. Daarbij werken departementen en andere overheden samen en is er aandacht voor gender- en seksuele diversiteit in diverse beleidsterreinen. Daarnaast wordt actief gezocht naar de betekenis en invulling van emancipatie voor vrouwen en LHBTI’s met verschillende achtergronden, zoals etniciteit, religie, validiteit, leeftijd en opleiding (‘intersectionaliteit’).

Financiële onafhankelijkheid: aanpak discriminatie en loonkloof

De grootste ambitie van dit kabinet op het terrein van emancipatie is het doen stijgen van het aandeel financieel onafhankelijke vrouwen. De Emancipatienota lijkt nu vooral een oproep aan vrouwen om meer uren te gaan werken. Het College pleit daarom voor een voortvarende aanpak van zwangerschaps- en stagediscriminatie, het dichten van de ‘loonkloof’ tussen de seksen en het bevorderen van doorstroom van vrouwen naar hogere functies. Daarbij moeten sleutelfiguren, zoals onderwijsinstellingen en werkgevers meer actief worden aangesproken.

Brief aan Tweede Kamer met reactie van College op Emancipatienota 2018-2021