Ruim twee op de vijf Nederlanders weet geen enkel mensenrecht te noemen

10 december 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Vandaag, op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, publiceert het College voor de Rechten van de Mens het onderzoek naar de beleving van mensenrechten in Nederland. De belangrijkste uitkomsten: een kwart van alle Nederlanders vindt mensenrechten een urgent probleem, vrijheid van meningsuiting is het bekendste mensenrecht (32%) en 42% weet geen enkel mensenrecht te noemen. Opmerkelijk is dat één op de tien Nederlanders meent dat mensenrechten niet moeten gelden voor vluchtelingen die in Nederland verblijven.

Ruim twee op de vijf Nederlanders weet geen enkel mensenrecht te noemen

Het College voor de Rechten van de Mens presenteert het onderzoek naar de beleving van mensenrechten in Nederland. Het onderzoek wordt iedere vier jaar uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1066 volwassen Nederlanders en 314 kinderen van 12-17 jaar, brengt de opinie en kennis van Nederland aan het licht. Bij mensenrechten in het algemeen wordt het meest gedacht aan gelijke behandeling voor iedereen (17%), vrijheid van meningsuiting (12%) en vrijheid (11%). Bij mensenrechtenschending in Nederland komen de onderwerpen discriminatie, racisme en vluchtelingen het eerst bij mensen op. Ruim de helft van de ondervraagden heeft geen enkele associatie met mensenrechtenschendingen in Nederland.

Eén op de tien vindt dat mensenrechten niet moeten gelden voor vluchtelingen

Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat Nederland er alles aan moet doen om de mensenrechten van vluchtelingen te beschermen. Eén op de tien vindt dat mensenrechten niet moeten gelden voor vluchtelingen in Nederland. ‘Het unieke aan mensenrechten is dat ze gelden voor iedereen in Nederland. Deze uitkomst laat zien dat niet iedereen dit vanzelfsprekend vindt. Voor de overheid ligt een belangrijke taak om mensen hiervan bewust te maken. Dat begint bij kinderen op school.”, aldus Adriana van Dooijeweert, voorzitter College voor de Rechten van de Mens.

Te weinig kansen voor mensen met een beperking

Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat mensen met een beperking in Nederland te weinig kansen krijgen om volwaardig te participeren in de samenleving. Daarnaast stelt 46% dat Nederland niet genoeg doet om fysieke en sociale obstakels voor mensen met een beperking te verwijderen. Eén op de vijf Nederlanders vindt dat Nederland onvoldoende doet om de rechten van mensen met een beperking te beschermen. Dit illustreert dat er nog veel terrein te winnen valt op het gebied van een toegankelijke en inclusieve samenleving voor iedereen. De belofte van het kabinet om het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking te ratificeren is een belangrijke stap in de goede richting.

Mensenrechten in het onderwijs

 • Mensenrechten in het onderwijs kunnen rekenen op veel steun: Bijna acht op de tien ondervraagden vindt het belangrijk dat er aandacht voor is in het onderwijs.
 • Kinderen (12-17 jaar) weten relatief veel over kinderrechten, zo is het recht op onderwijs het verreweg het bekendste mensenrecht.
 • Ruim de helft van de kinderen wil meer leren over kinderrechten op school.
 • Kinderen maken zich het meest zorgen om de rechten van gevluchte kinderen en van kinderen met problemen thuis.

Welke mensenrechten kunnen Nederlanders spontaan noemen?

 1. Vrijheid van meningsuiting (32%)
 2. Vrijheid van godsdienst/levensovertuiging (17%)
 3. Recht op onderwijs (17%)
 4. Gelijke behandeling/gelijke kansen (16%)
 5. Recht op onderdak (13%)

Welke onderwerpen komen spontaan bij Nederlanders op als zij denken aan mensenrechtenschendingen in Nederland?

 1. Discriminatie/racisme (13%)
 2. Vluchtelingen/asielzoekers (10%)
 3. Gezondheidszorg/recht op zorg (%)
 4. Geweld/mishandeling (4%)
 5. Ongelijkheid (3%)

Internationale dag van de Rechten van de Mens

De dag van de Rechten van de Mens wordt wereldwijd gevierd op 10 december. In 1948 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de rechten van de Mens (UVRM) aan. In 1950 nodigde de Algemene Vergadering alle aangesloten landen uit om deze dag te vieren. Benieuwd naar wat mensenrechten voor jou betekenen? Ga naar www.mensenrechten.nl

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Onderzoek

Motivaction voerde in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens in oktober 2015 het onderzoek uit. Vragenlijsten werden afgenomen bij een representatieve steekproef (N = 1.066) onder de Nederlandse bevolking (18-70 jaar). Naast het volwassenenonderzoek is onderzoek gedaan naar de beleving van kinderen over kinderrechten in Nederland (n=314 tussen de 12 en 17 jaar oud). Het onderzoek werd grotendeels online uitgevoerd in het webpanel van Motivaction en de resultaten werden gewogen voor leeftijd, geslacht, opleiding, stemgedrag, etniciteit, regio en sociaal-culturele oriëntaties. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de beleving van mensenrechten in Nederland.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument. Zodra Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking ratificeert zal het College toezichthouder worden op de nalevering van het Verdrag in Nederland.

Noot voor de redactie

Neemt u voor meer informatie contact op met het College voor de Rechten van de Mens, Elsa van de Loo, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 – 48130042 e-mail e.van.de.loo@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.