Strafbaarheid illegaliteit

21 december 2012 - Laatste update 26 januari 2016

Vandaag buigt de ministerraad zich over een (wets)voorstel strafbaarstelling illegaal verblijf. In het voorstel staat dat personen die niet (meer) rechtmatig in Nederland verblijven een boete riskeren en bij problemen met de betaling daarvan een vervangende gevangenisstraf. Als de ministerraad het voorstel aanneemt, wordt het aangeboden aan het Parlement ter behandeling.

Strafbaarheid illegaliteit

Op dit moment is het zo dat mensen die geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben, geen recht hebben op opvang of andere sociale voorzieningen. Waar zij nog wel recht op hebben, is onderwijs (als je jonger bent dan 18 jaar), medische zorg en rechtsbijstand. Het ontbreken van het recht op opvang en sociale voorzieningen, maakt deze mensen kwetsbaar voor uitbuiting, geweld en ziekte.

Het College voor de Rechten van de Mens is bezorgd over de mensrechterlijke knelpunten die kunnen ontstaan wanneer dit voorstel een wet wordt. Bijvoorbeeld dat mensen zonder verblijfsvergunning, uit angst voor strafrechtelijke vervolging, minder snel hulp zoeken bij een dokter als zij ziek zijn of hun kinderen naar school laten gaan. Of dat deze groep mensen uit angst voor strafrechtelijke vervolging geen aangifte doet wanneer zij worden uitgebuit en/of slachtoffer zijn van geweld. De kwetsbaarheid van de toch al kwetsbare groep wordt dan groter.

Het College houdt de procedure die het voorstel nu aflegt nauwlettend in de gaten. Bovendien zal het College het voorstel, als het door de ministerraad is aangenomen, beoordelen op mensrechtelijke knelpunten en de Tweede Kamer hierover adviseren.