Te weinig aandacht voor kinderen in het nationaliteitsrecht

11 november 2013 - Laatste update 26 januari 2016

Kinderen krijgen te weinig aandacht in het nationaliteitsrecht. Dat betoogde collegelid Stans Goudsmit tijdens het symposium ‘Recht op het snijvlak van migratie, gezinsleven en kinderrechten’, dat het Utrecht Centre for European Research into Family Law van de Universiteit Utrecht afgelopen week organiseerde.

Te weinig aandacht voor kinderen in het nationaliteitsrecht

Nationaliteit is een wezenlijk onderdeel van de identiteit van een kind. Ieder kind heeft recht op een nationaliteit. Dat is bijvoorbeeld vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het Committee on the Rights of the Children lichtte in mei dit jaar toe dat de belangen van kinderen in álle procedures en in álle besluiten die kinderen kunnen raken betrokken moeten worden. In Nederland gebeurt dat nog onvoldoende. Zo moet Nederland ervoor zorgen dat staatloze kinderen zo kort mogelijk staatloos zijn.

Staatloosheid maakt kinderen kwetsbaar voor discriminatie en uitbuiting. De eis van drie jaar legaal verblijf om de Nederlandse nationaliteit te krijgen, belemmert kinderen om hun recht op een nationaliteit te verwezenlijken. In Nederland staan ca 20.000 kinderen in de gemeente ingeschreven van wie de nationaliteit onbekend is. Het belang van het kind om een nationaliteit te hebben, maakt dat Nederland verplicht is om samen met de ouders uit te zoeken welke nationaliteit deze kinderen hebben of dat ze staatloos zijn. Toch gebeurt dat op dit moment niet.

Ook komt het voor, zonder dat er sprake is van fraude, dat ouders ten onrechte als Nederlander zijn beschouwd. Soms blijkt dat pas na vele jaren. Ook hun kinderen hebben dan ten onrechte een Nederlands paspoort. Het paspoort wordt hen dan ontnomen en zij worden behandeld als zijn zij nooit Nederlander geweest. Dat kan grote verblijfsrechtelijke gevolgen hebben. Deze kinderen zijn dan opeens vreemdeling in eigen land. Tot op heden wordt in de procedure die hierop volgt geen aandacht besteedt aan het belang dat een kind heeft bij het behoud van het Nederlanderschap.