Tweede Kamer keurt verdrag over bestrijden van geweld tegen vrouwen goed

10 juni 2015 - Laatste update 27 januari 2016

De Tweede Kamer stemde gisteren in met het de goedkeuring van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul). Vier moties zijn aangenomen bij de goedkeuringswet. Dat betekent dat de regering de strafbaarstelling van vermogensdelicten binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap zal onderzoeken. Drie moties zien op samenwerking met de andere landen van het koninkrijk door het delen van trainingsmateriaal, het opstellen van een samenwerkingsprotocol en de planning van de plenaire behandeling van rijkswetten. De Eerste Kamer zal ook met het Verdrag in moeten stemmen voordat het in werking kan treden.

Tweede Kamer keurt verdrag over bestrijden van geweld tegen vrouwen goed

Goedkeuring van het verdrag is een belangrijke impuls in de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Uit onderzoek van het Grondrechtenagentschap van de Europese Unie blijkt dat in Nederland 45% van alle vrouwen ouder dan 15 jaar ooit te maken heeft gehad met lichamelijk en/of seksueel geweld.

Verdrag van Istanbul

Het Verdrag beoogt discriminatie van vrouwen uit te bannen en de eigen kracht van vrouwen te bevorderen. Het verdrag bevat verplichtingen om geweld te voorkomen ook door mannen en jongens te betrekken. Geweld tegen vrouwen is een maatschappelijk probleem, geen vrouwenprobleem. Een onafhankelijk expert comité van de Raad van Europa (GREVIO) en een comité bestaande uit de partijen bij het verdrag zien toe op de naleving van het verdrag.

Gendersensitieve aanpak

Het Verdrag benadrukt het belang van een gendersensitieve aanpak van geweld tegen vrouwen om geweld effectief te voorkomen en te verhelpen. Gendersensitief beleid houdt rekening met het feit dat gender een rol speelt bij het ontstaan of voortduren van geweld. Gendergerelateerde factoren zijn bijvoorbeeld een afhankelijke positie en opvattingen over hoe een vrouw of meisje, of een man of jongen zich behoort te gedragen. Op dit moment is het Nederlandse beleid nog nauwelijks gendersensitief, de overheid laat een project uitvoeren om bij te dragen aan een gendersensitieve aanpak van huiselijk geweld.

Caribisch Nederland

Het kabinet heeft de uitvoering van het Verdrag van Istanbul voor Caribisch Nederland uitgesteld omdat het nog niet voldoet aan de uit het verdrag voortvloeiende verplichtingen. Uit onderzoek van Regioplan – en een werkbezoek van het College – blijkt dat de ernst en omvang van de problematiek op het terrein van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen en meisjes in Caribisch Nederland groot is. Het kabinet heeft toegezegd dat er de komende jaren een basisaanpak en klankbordgroep komen om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld snel aan te pakken. In 2016 onderzoekt het kabinet welke uitvoeringswetgeving nodig is voor het Verdrag van Istanbul. Dit zijn eerste noodzakelijke stappen in het tegengaan van huiselijk geweld in Caribisch Nederland. De ernst en omvang van geweld tegen vrouwen en meisjes in Caribisch Nederland vereist hogere prioriteit van het kabinet.

Lees meer over het Verdrag van Istanbul en het symposium dat het College hierover organiseerde.