Veilig jezelf zijn in het openbaar: College organiseert rondetafelgesprek

11 februari 2020 - Laatste update 22 juni 2020

Iedereen wil zich veilig voelen om zichzelf te zijn in het openbaar. Joodse mannen willen een keppeltje kunnen dragen, homoseksuele stellen willen elkaars hand vast kunnen houden en moslimvrouwen willen een hoofdoek kunnen dragen. In de Nederlandse samenleving vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn en dat we niemand buitensluiten. Toch voelt niet iedereen zich (altijd) vrij om online, op straat, in horecagelegenheden en in de eigen omgeving zichzelf te zijn. Om hier meer zicht op te krijgen organiseert het College voor de Rechten van de Mens een rondetafelbijeenkomst.

Nafluiten, opmerkingen en fysiek geweld

Sommige mensen krijgen te maken met racistische opmerkingen door anderen vanwege hun identiteit of uiterlijk, worden nagefloten, geïntimideerd, gepest of bedreigd met fysiek geweld. Soms leidt dit daadwerkelijk tot fysiek of seksueel geweld. Het gaat bijvoorbeeld om homoseksuele mensen, mensen met een migratie-achtergrond, vrouwen en mensen met een beperking. Zij kunnen een gevoel van onveiligheid krijgen, waardoor ze zich anders gaan gedragen. Ze geven bijvoorbeeld niet langer openlijk uitdrukking aan hun geloofsovertuigingen of hun seksuele gerichtheid. Soms mijden ze zelfs helemaal bepaalde openbare gelegenheden.

Rondetafelbijeenkomst

Op dinsdag 11 februari gaan een aantal belangenorganisaties en medewerkers van het College met elkaar om tafel. Het College wil zo een beter beeld krijgen van de onveiligheid die verschillende (groepen) burgers ervaren om zichzelf te zijn in het openbaar. De deelnemers spreken over de problemen die mensen ervaren om in het openbaar veilig zichzelf te zijn, de consequenties van deze ervaren onveiligheid, de inzet die nodig is om deze problemen te verhelpen en de mogelijkheden om melding te doen van incidenten. Naast deze bijeenkomst voert het College ook nog een aantal individuele gesprekken. Belangenorganisaties en andere experts hebben reeds een uitnodiging ontvangen voor de gesprekken.

Veilig jezelf zijn thema van de jaarlijkse rapportage 2019

Elk jaar brengt het College voor de Rechten van de Mens een rapportage uit. Daarin bespreken we één of meerdere ontwikkelingen in Nederland, zetten we de gevolgen daarvan voor mensenrechten uiteen en doen wij aanbevelingen aan de overheid om beleid en/of regelgeving aan te passen. Vorig jaar schreef het College over toegang tot het recht.

Dit jaar staat het thema “veilig jezelf zijn in het openbaar” centraal, omdat het College meerdere signalen heeft opgevangen dat mensen zich niet veilig voelen in het openbaar.

Wat heeft veilig jezelf zijn met mensenrechten te maken?

Mensenrechten beschermen verschillende persoonskenmerken en uitingen van de identiteit. Zo omvat het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ook het uiten van homoseksuele gerichtheid, bijvoorbeeld door het vasthouden van de hand van een partner. De vrijheid van godsdienst beschermt het recht om hoofddoeken en keppeltjes te dragen, niet alleen thuis maar ook in openbare gelegenheden. Het verbod op discriminatie beschermt tegen uitsluiting, negatieve bejegening, intimidatie, pesten en fysiek geweld vanwege iemands godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

Overheid moet randvoorwaarden creëren

Het recht op bewegingsvrijheid verplicht de Nederlandse overheid om randvoorwaarden te creëren zodat iedereen zich vrij en veilig in het openbaar kan begeven. Een veilige leefomgeving is dus cruciaal voor het verwezenlijken van mensenrechten. Het is een belangrijke taak van de overheid om de randvoorwaarden te scheppen zodat iedereen in Nederland veilig zichzelf kan en durft te zijn.

Meer informatie

Onderwerpen

discriminatie