VN-Vrouwenrechtencomité: Nederland moet de positie van vrouwen verbeteren

23 november 2016 - Laatste update 5 december 2016
VN-Vrouwenrechtencomité: Nederland moet de positie van vrouwen verbeteren

Het VN Comité inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen (CEDAW-Comité) heeft de regering aanbevelingen gedaan om de positie van vrouwen in Nederland te verbeteren. De aanbevelingen volgen op de rapportage van Nederland en de dialoog die het CEDAW-Comité 10 november voerde met Minister Bussemaker.

Bestrijden van discriminatoire stereotype opvattingen

Het CEDAW-Comité is positief over het Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie, de ratificatie van het Verdrag van Istanbul en de conferentie die de regering samen met het College en Ngo’s organiseert over de opvolging van de aanbevelingen. Wel maakt het Comité zich zorgen over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormende functies in de politiek, het bedrijfsleven en de wetenschap. Het Comité vraagt om tijdelijke speciale maatregelen om meer gelijkheid te bewerkstelligen in alle gebieden waar het VN-Vrouwenverdrag betrekking op heeft. Om discriminerende stereotypen uit te bannen vraagt het Comité om de mediawet aan te passen en bewustwordingscampagnes te financieren. Hierover moet de regering binnen twee jaar aan het comité rapporteren.

Uitblijven naleving uitspraak zwangere zzp-ers wringt met toegang tot het recht

Het Comité dringt er bij Nederland op aan om zwangere zzp-ers die geen zwangerschaps- of bevallingsuitkering kregen gedurende de periode van augustus 2004 en juni 2008 met terugwerkende kracht een vergoeding uit te keren. Het Comité deed die aanbeveling al in 2014 in de zaak De Blok et al. t. Nederland. De regering besloot deze aanbeveling niet op te volgen omdat zij van mening is dat artikel 11 lid 2 alleen van toepassing is op werknemers in loondienst. Bovendien bestrijdt zij dat er een rechtstreekse werking kan worden ontleend aan dit artikel. Één van de vrouwen is opnieuw naar de rechter gestapt. De Rechtbank Midden-Nederland stelde op 23 september 2016 vast dat het VN-Vrouwenverdrag is geschonden en zij gecompenseerd moet worden met een uitkering of een vervangende schadevergoeding. Vlak voor de zitting van het Comité werd bekend dat het UWV tegen de uitspraak van de Rechtbank in beroep gaat. Het CEDAW-Comité heeft de Nederlandse delegatie hier tijdens de interactieve dialoog vragen over gesteld en dringt erop aan dat Nederland alsnog opvolging geeft aan de uitspraak van het Comité. Het niet naleven van het besluit van het Comité wringt met de toegang tot het recht van vrouwen.

Geweld tegen vrouwen

Om gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen te bestrijden beveelt het Comité aan dat het OM en de politie training krijgen om gender-gerelateerd geweld te identificeren, onderzoeken en vervolgen. Het Comité vraagt ook om gegevens over de vormen van geweld tegen vrouwen, beschermende maatregelen, vervolging en sanctie oplegging in Caribisch Nederland. Deze informatie moet Nederland binnen twee jaar overleggen aan het Comité. Verder moet Nederland de slachtofferopvang evalueren en gratis rechtsbijstand verlenen aan slachtoffers van huiselijk geweld.

Onderwijs

Discriminerende stereotypen en structurele belemmeringen kunnen meisjes ervan weerhouden om traditioneel door mannen gedomineerde technische studies te kiezen. Het Comité beveelt Nederland aan om deze barrières verder te bestrijden. Studerende moeders ervaren veel praktische belemmeringen, zoals slechte aansluiting van studieroosters op kinderopvang en het niet recht hebben op zwangerschapsverlof, bij het combineren van een studie met hun zorgtaken. Er bestaat echter geen landelijk beleid voor het omgaan met studerende moeders. Studerende moeders zijn daardoor afhankelijk van de bereidheid van onderwijsinstellingen om speciale regelingen te treffen waardoor zij moederschap en studie eenvoudiger kunnen combineren. Het Comité roept Nederland op om het gebrek aan landelijk beleid aan te pakken en om herziening van de Wet werk en zekerheid te onderzoeken.

Arbeidsmarkt

Om gelijke kansen te creëren voor vrouwen op de arbeidsmarkt vraagt het Comité om de onderliggende oorzaken van de daling van het gebruik van kinderopvang te adresseren. Verder beveelt het Comité aan mannen aan te moedigen om ouderschapsverlof op te nemen en om het verdelen van ouderlijke verantwoordelijkheden tussen mannen en vrouwen te bevorderen. Het Comité vraagt om informatie in het volgende periodieke rapport over de arbeidsparticipatie van vrouwen met een migrantenachtergrond. Binnen twee jaar moet Nederland rapporteren over de inspanningen om zwangerschapsdiscriminatie te onderzoeken, vervolgen en sanctioneren.

Vervolg

Nederland is gevraagd om binnen twee jaar te rapporteren over zwangerschapsdiscriminatie, geweld tegen vrouwen in Caribisch Nederland en het bestrijden van discriminerende stereotypen van vrouwen in de media. Over ongeveer vier jaar zal Nederland opnieuw rapporteren over het hele verdrag. De aanbevelingen van het CEDAW-Comité hebben geleid tot Kamervragen over onder meer het uitblijven van compensatie voor de zwangere zzp-ers en de aanpak van huiselijk geweld in Caribisch Nederland. In februari organiseert het Ministerie van OCW in samenwerking met het College en Ngos een conferentie over de opvolging van de aanbevelingen.

Verdere informatie

Op de website van het Kantoor van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten vindt u alle informatie over het CEDAW. Verder is er documentatie voor de bespreking van de Nederlandse rapportage, waaronder de rapporten van het College voor de voorbereidende sessie en voor de sessie met de interactieve dialoog. Er is ook een Nederlandse versie van het rapport voor de voorbereidende sessie met de volledige tekst van de presentatie. De Engelse versie van het tweede rapport en de presentatie daarvan aan het Comité is schriftelijk en als opname (vanaf 1:17:49) terug te zien. Voorts kunt u onze kennisbank bezoeken voor documentatie over eerdere besprekingen.