Voorzitter College: “Betrek leerlingen met een beperking op weg naar inclusiever onderwijs”

12 februari 2020 - Laatste update 22 juni 2020

Voorzitter Adriana van Dooijeweert sprak vandaag op het congres “Naar inclusiever onderwijs”. In haar speech benadrukte ze dat alle partijen stappen moeten blijven zetten om inclusief onderwijs te verwezenlijken. Verder geldt op basis van het VN-verdrag handicap dat kinderen met een beperking en hun ouders betrokken worden bij en participeren in de ontwikkeling richting inclusiever onderwijs. Het credo “Niets over ons, zonder ons” blijft onverminderd van kracht.  

Het College ontvangt regelmatig signalen van en over leerlingen met een beperking die uitdagingen tegenkomen in het volgen van onderwijs vanwege hun beperking. Leerlingen zitten thuis. Van Dooijeweert: “Je komt er dan letterlijk niet in.” Onlangs is het College voor de Rechten van de Mens nog gevraagd om een oordeel, omdat een leerling in een rolstoel zich niet zelfstandig door het schoolgebouw kon bewegen. 

VN-verdrag geleidelijk implementeren

Met de inwerkingtreding van het VN-Verdrag handicap is Nederland de verplichting aangegaan om zorg te dragen voor een inclusief onderwijssysteem. Maatregelen moeten worden genomen om geleidelijk aan de obstakels weg te nemen die leerlingen met een beperking ervaren in hun deelname aan onderwijs. Niets doen is geen optie.  

Scholen hebben hun eigen verantwoordelijkheden in het realiseren van inclusiever onderwijs. Daarom vindt het College een landelijke startbijeenkomst vanuit het onderwijs een positieve ontwikkeling. Bij inclusiever onderwijs vormen de behoeften van leerlingen het uitgangspunt en staat het kind centraal. Op school en in de klas moet (meer) ruimte bestaan voor verschillen, flexibiliteit en maatwerk. Leerlingen met een beperking moeten op voet van gelijkheid deel kunnen nemen aan het onderwijs.  

Wat moet er gebeuren?

De landelijke beweging die op gang komt richting inclusiever onderwijs is belangrijk. Een alomvattende aanpak is nodig om een maatschappelijk vraagstuk als thuiszitten aan te pakken. Het College roept overheden en maatschappelijke partners op om samen te werken. Niet vergeten mag worden om in die samenwerking ook leerlingen met een beperking en hun ouders te betrekken. Dit schrijft het VN-verdrag handicap voor.

Rol van het College

Het College voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op de implementatie van het VN-verdrag handicap in Nederland. In de aankomende jaren zal onderwijs een van de speerpunten zijn bij het toezicht op de uitvoering van het VN-verdrag handicap. Het College staat daarbij open voor nadere ideeën voor het toezicht van het College en roept dan ook iedereen op contact op te nemen met het College

Verzoek om een oordeel

Het College is bevoegd om oordelen uit te spreken over discriminatieklachten. Ook hierbij is het belangrijk dat mensen die vermoeden gediscrimineerd te worden op basis van onder andere handicap en chronische ziekten zich tot het College wenden

Inclusiviteit geldt altijd

Tot slot, niets over ons, zonder ons. Alle evenementen moeten inclusief zijn, zeker als het gaat over inclusiviteit. Dan moeten mensen met een beperking onbeperkt mee kunnen doen. Adriana van Dooijeweert: “Dat aspect heb ik vandaag in Bussum gemist. Dat gold ook voor Minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink, die deelnam aan de paneldiscussie. Zo waren er geen voorzieningen voor mensen met een auditieve beperking. Mensen in een rolstoel zaten in een hoek van de zaal bij elkaar en hadden slecht zicht op het podium.” 

Meer informatie

●    Lees de speech van de voorzitter Adriana van Dooijeweert
●    Vraag om een oordeel
●    Meld een misstand
●    Lees meer over het VN-verdrag handicap
●    Lees ons rapport aan de VN over kinderrechten in NL