Vrijheid van meningsuiting: grens overschreden

20 maart 2014 - Laatste update 14 augustus 2020

Geschokt is er gereageerd op de uitspraken die Geert Wilders gisteren deed tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Hij zette zijn publiek aan om ‘Minder, minder’ te scanderen op zijn vraag ‘Willen jullie in deze stad én in Nederland meer of minder Marokkanen?’. Wilders antwoordde hierop met ‘Dat gaan we regelen’. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dit pure discriminatie. Deze uitspraken zetten aan tot haat tegen alle Marokkaanse Nederlanders. De overheid moet haar burgers beschermen en te allen tijde voorkomen dat zij zich bedreigd voelen en in een onveilige situatie terechtkomen. Het College verwacht dan ook van het kabinet dat het nadrukkelijk afstand neemt van deze uitspraken. Het kabinet is verplicht om actief op te treden tegen discriminatie en om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland gelijke rechten heeft.

Maatschappelijke uitsluiting van een gehele bevolkingsgroep en de oproep daartoe is discriminatie en dat is een mensenrechtenschending. De belofte dat er minder Marokkanen komen in gemeenten en steden is een regelrechte bedreiging. Niet gediscrimineerd worden is een mensenrecht dat is opgenomen in artikel 1 van de Grondwet. Ook staat het verbod op discriminatie in alle belangrijke mensenrechtenverdragen en is het apart benoemd in het rassenverdrag van de VN. Het is een wezenlijk recht om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Het is vastgelegd in de Nederlandse Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Waar de vrijheid van meningsuiting precies ophoudt is moeilijk te bepalen. Zeker is dat een politicus in het politieke debat veel ruimte heeft. Het maatschappelijke debat moet op het scherpst van de snede gevoerd kunnen worden, maar het is niet onbegrensd. Vrijheid van meningsuiting mag niet leiden tot discriminatie en haat zaaien.

Politieke verantwoordelijkheid

Het is de overheid die de hoofdrol moet spelen als het gaat om de naleving van mensenrechten. Iedere politieke partij die plaatsneemt in de lokale dan wel landelijke overheid, moet zich daarvan bewust zijn. De overheid is er voor alle Nederlanders. Dit vereist krachtig leiderschap.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Voor meer informatie over het College voor de Rechten van de Mens zie www.mensenrechten.nl.